Leerlingen Nordwin planten meidoornhaag terug in Eastermar

Eastermar - Onder leiding van Landschapsbeheer Friesland zijn een tiental studenten van het Nordwin College uit Buitenpost en Leeuwarden dinsdag druk aan de slag geweest om een 500 meter lange meidoornhaag aan te leggen in Eastermar.

Deze haag dient als natuurlijke afscheiding tussen de huiskavel van Melkveehouderij Mts. Atsma en het fietspad aan de Swarte Wei in Eastermar. De meidoornhaag was vroeger een veel gebruikte afscheiding tussen kavels in De Friese Wouden, echter door schaalvergroting in de tweede helft van de vorige eeuw is de meidoornhaag nog slechts een zeldzaamheid. Via het project Tuinen Verbinden en met de financiële steun van Stichting Femme van der Schaaf is de meidoornhaag weer prominent terug in Eastermar.

Er werden in Eastermar meer dan 1000 jonge meidoornplanten geplant tezamen met een aantal bijzondere wilde en oorspronkelijk inheemse rozen die door De Kruidhof, hortus van Fryslân waren vermeerderd. Ger Wiersma, docent Groen van de locatie Buitenpost: “De meidoorns gaan de komende jaren bloeien. Ze krijgen dan allemaal kleine witte bloemetjes en geuren heerlijk. Samen met de bloeiende rozen wordt dat een prachtig gezicht en als je er dan langs fietst dan ruik je gewoon het voorjaar”.

Vervuiling tegen gaan

Voor de Maatschap Atsma is er nog een andere reden om de haag aan te planten. Fietsers gooien veel rommel weg in de berm en dat waait op de weilanden van het melkveebedrijf. Hierdoor krijgen koeien wel eens plastic binnen. Hierdoor zijn koeien van de Atsma’s doodgegaan. De heg samen met de nog te plaatsen vuilnisbakken, zogenaamde blikvangers, moet deze vervuiling grotendeels terugdringen.

Net als de elzensingel en de houtwal is de meidoornhaag kenmerkend voor De Noordelijke Friese Wouden. Door schaalvergroting vanaf de jaren 50 zijn meidoornhagen als afscheiding grotendeels verdwenen. Waar een groot aantal boeren de elzensingels en houtwallen vandaag de dag beheren met een financiële bijdrage vanuit het Programma Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, zijn de meidoornhagen pas echt kind van de rekening. “Voor meidoornhagen bestaat geen regeling, deze kosten de boeren slechts geld, waardoor de instandhouding extra onder druk komt te staan, terwijl meidoornhagen ook een overduidelijke meerwaarde hebben voor het landschap en de natuur. Wij pleiten er dan ook voor dat er voor de meidoornhaag ook een beheervergoeding komt, zodat we alleen nog maar een mooier en gevarieerder landschap zullen krijgen in De Wâlden”, aldus Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland.

Tuinen Verbinden

Het project Tuinen Verbinden is vorig jaar gestart in de pilotdorpen Buitenpost, Eastermar en Feanwâlden (en omgevingen). Het doel is om tuinen, erven en openbaar groen weer meer te laten aansluiten bij het landschap en de natuur, onder het motto ‘groene lijntjes laten groeien’. Streekwurk van de Provinsje Fryslân via het Iepen Mienskipfûns en de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjersteradiel, Dantumadiel cofinancieren het project.