SKS sluit seizoen af met regen aan primeurs

SNEEK - Aan de jubilerende watersportvereniging De Zevenwolden te Lemmer heeft Commissaris der Koning Jorritsma vrijdag in Sneek bij het SKS-slotfeest de provinciale stimuleringsprijs uitgereikt. De vereniging heeft zich al decennialang ingezet voor het skûtsjesilen door onder meer het beschikbaar stellen van het startschip met haar verenigingsnaam. De prijs betreft een cheque ter waarde van vijfhonderd euro.

De provinciale waarderingspenning overhandigde Jorritsma aan Ab van der Meulen uit Heerenveen. Van der Meulen heeft zich een kleine dertig jaar op velerlei fronten druk doende gehouden met het skûtsjesilen. Hij heeft zich zowel lokaal als provinciaal op bestuurlijk en promotioneel terrein ingezet voor de Friese zeilsport waaraan hij zijn hart heeft verpand. Jorritsma betitelde het voorbije zeilseizoen als zeer bijzonder, omdat zich in korte tijd allerlei weersomstandigheden hebben afgetekend. “Mei in hittegolf, mei froast oan ‘e grûn, mei in simmerstoarm en mei in dei mei gjin wyn”. Hij heeft dit jaar zes SKS-wedstrijden vanaf het water gevolgd. “Mei minsken fan kwizekwânsje fanút de yndustry, de polityk en de kultuer”. Een speciaal applaus ontlokte hij aan de honderden skûtsjefans in de feesttent voor de veilige terugkeer van Gerhard Pietersma op het skûtsje van Earnewâld. “Foar ús Gerhard”. De schipper kent een nauwe relatie met hem door zijn regulier werk op het statenjacht. De Jousters werden uiteraard speciaal gelukgewenst na een korte terugblik op de slotdag. “Geweldich lokwinske Joure. De lêste dei wie der gjin wyn. Dat is net oan ús, mar oan de natoer”. Burgemeester Haijo Apotheker van Súdwest-Fryslân noemde de slotdag een zware dag. Hij verwees hiervoor naar de opnieuw oplaaiende discussie over het in elkaar overlopen van de SKS-skûtsjesilerij en de Sneekweek. “Graach wol ik mei jimme yn petear om der wat moais fan te meitsjen. Wy binne sa wiis mei dizze dei”. Een van de hoofdattracties op de slotdag betreft naar zijn zeggen de armada die de kersverse kampioenen begeleidt. SKS-voorzitter Peter de Jong onthulde dat tijdens dit seizoen maar liefst 210.000 mensen de SKS-website hebben bezocht. Daarnaast hebben 150.000 tot 200.000 kijkers de live-uitzendingen van Omrop Fryslân over de wedstrijden gevolgd. Een van de pijlers onder het succes is naar zijn zeggen de maatschappelijke inbedding van het skûtsjesilen met lokale organisaties. Wat volgens hem als vuistregel overeind dient te blijven voor het instandhouden van de zeilsport met traditionele platbodems: “Authentyk oan ‘e foarkant en profesjoniel oan de efterkant”. Hoewel de slotdag geen wedstrijd kende, reikte voorzitter Cor Reijenga van de stichting De Sneker Pan als dagprijzen aan alle veertien schippers penningen uit. Dirk Jan Reijenga als algemeen kampioen 2015 ontving van hem een replica van De Sneeker Poort. Directeur Arnold de Jong van Rabobank en Interpolis stelde als vanouds als sponsor weer het sulv’ren skûtsje ter beschikking van de kampioen. Namens zijn organisatie werden dit jaar zo’n tweeduizend gasten op het water verwelkomd vanuit de relationele sfeer. Grote bijzonderheid is volgens hem dat dit jaar letterlijk als boeiend kan worden omschreven: “De iene skipper miste in boei en de oare kaam der net los fan”. Hij doelde bij het laatste op een verlate start vanwege het verstrengeld raken van de ketting van een startboei in de schroef van de organisatieboot van Jaap Kuiper. “”Dit wurdt no al in Kuiperke neamd. Ik mei hoopje dat der it oare jier net sprake wêze sil fan in De Jong-kje”. Opvallend voor de zeileditie van 2015 blijft, aldus SKS-voorzitter Peter de Jong, dat elf van de veertien skûtsjeschippers zich minimaal eenmaal naar het erepodium hebben gezeild. Deze conclusie zal ongetwijfeld van belang zijn bij het evalueren van de zeilformule in het najaar. In historisch perspectief onderstreepte hij het succes van de Jousters: het eerste algemeen kampioenschap met Oeral Thús in het zeventigjarig bestaan van de SKS. “In ynfestearring fan al dy jierren is no beleane”, zo richtte hij zich tot schipper en bemanningsleden van de jaartopper. Hij kreeg daarmee voor de zoveelste keer de handen op elkaar en ook dat is veelzeggend. (Foto’s: Jelle Raap)