‘Dûmny hearde my boppe alles út’

Dokkum - Ferwert – Sjoerdje Metzlar-van der Heide is maandag 100 jaar geworden. De Ferwerter vierde dat met een grote familieschaar in de ontmoetingsruimte van Interzorg Foswert.

Sjoerdje van der Heide trouwde op 7 juli 1934 met Dirk Metzlar en ze was toen nog maar negentien. Een droom kwam uit, toen het jonge paar zich kon vestigen bij de molen van Hegebeintum. Sjoerdje werkte later als kraamverpleegster en in de thuiszorg. Het gezin telde twee zonen en vijf dochters. ,,Wy ha in goed houlik hân, mar it wie net altyd allike maklik’’, vertelt ze. Haar man overleed in 1991.
Groot verdriet was er ook toen de jongste zoon Henk in 2006 is overleden. Het doet nog altijd pijn dat de jongste dochter meteen na de geboorte is overleden en er in die tijd nauwelijks de mogelijkheid was om dat te verwerken. Sjoerdje kon zich lang zelf redden en zij woont pas vijf jaar in Foswert. Sober leven, geen vlees eten en alleen brood met ‘boerebûter’ lijkt haar geheim.
Trots is de Ferwerter op haar kinderen, de 28 beppesizzers, al die achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. De verjaardag werd dan ook gevierd met maar liefst vijf generaties.
Herinneringen gaan nu vooral terug naar lang geleden. Als kind had Sjoerdje het niet gemakkelijk. Nadat eerder al een jongere zus overleden was, verloor ze haar vader toen ze elf jaar was. Mem bleef over met negen opgroeiende kinderen en moest gedwongen het boerderijtje verruilen voor een kleiner huis. ,,Ik moast doe fan de iene op ’e oare dei fan skoalle en nei it lân. Dêr moast ik fan moarns fjouwer oant jûns seis oan it wurk. Dat wie o sa swier. Mar foaral flaaks lûke, dat koe ik goed. Letter ha ik ek noch mei de bôlekoer rûn.’’
De Ferwerter mocht als kind al heel graag zingen en dat is nu nog zo. ,,It moaist fûn ik ferskes fan Johannes de Heer en op skoalle keas ik it leafst foar Psalm 105: God zal Zijn waarheid nimmer krenken. As famylje hienen wy de hiele efterste bank yn tsjerke en dûmny sei faak dat hy my boppe alles út hearde.’’ Nu gaat de eeuweling nog graag naar het wekelijkse zanguurtje in de ontmoetingsruimte van Foswert, de preek slaat zij daar bijna nooit over en als het weer het toelaat, gaat ze naar buiten. ,,Ik soe leafst noch folle mear dwaan wolle, mar dat kin no ien kear net mear’’, zegt ze.
Tekst en foto: Bram Buruma
Foto: Trots is Sjoerdje Metzlar-van der Heide op haar kinderen, de beppesizzers, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Haar honderdste verjaardag werd dan ook gevierd met maar liefst vijf generaties.