24 december D-day voor Sionsberg

DOKKUM - Op 24 december moet duidelijk te zijn of één van de geïnteresseerde partijen een doorstart van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum kan realiseren. Als daar op dat moment nog geen reëel uitzicht op bestaat zullen de curatoren de patiëntenzorg in het ziekenhuis met ingang van maandag 29 december gaan afbouwen.

De curatoren hebben een verkoopmemorandum samengesteld van het ziekenhuis. Het verkoopmemorandum is inmiddels verstrekt aan een aantal geïnteresseerde partijen. De curatoren streven er na met deze partijen zo snel mogelijk in onderhandeling te treden over een mogelijke doorstart van het ziekenhuis. Curatoren hebben in de afgelopen week een eerste inventarisatie gehouden en gesproken met diverse betrokkenen uit geledingen van de zorggroep en met betrokkenen van buitenaf. Curatoren constateren dat in de aanpak van de problematiek een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verpleeg- en verzorgingshuizen enerzijds en het ziekenhuis te Dokkum anderzijds. In de verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven ruim 500 mensen, die direct zijn aangewezen op verzorging en verpleging door Pasana. In deze instellingen werken circa 1350 mensen. Het is een absolute noodzaak dat de zorg en verpleging, ongeacht de faillissementstoestand van Pasana, onverminderd wordt voortgezet. In nauw overleg met De Friesland Zorgverzekeraar hebben curatoren besproken op welke wijze verpleging en verzorging de komende periode wordt ingevuld. Op maandag 8 december 2014 hebben curatoren daarover met De Friesland Zorgverzekeraar een akkoord bereikt. Dit akkoord houdt in dat curatoren door De Friesland Zorgverzekeraar in staat worden gesteld gedurende een langere periode met behulp van een door De Friesland Zorgverzekeraar opgerichte vangnetstichting de zorg en verpleging voor deze groep te continueren. Concreet betekent dit dat het faillissement voor de bewoners en patiënten van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen geen gevolgen heeft. Zij krijgen dezelfde zorg en verpleging als vóór faillissement. Curatoren worden daarnaast in staat gesteld om verplichtingen, die zij met leveranciers aangaan (bijvoorbeeld voor voeding, gas en licht enzovoort) na te komen. Op deze wijze is rust gecreëerd om op een zorgvuldige wijze op zoek te gaan naar kandidaten die in staat zijn op een kwalitatief verantwoorde wijze de verpleeg- en verzorgingshuizen op termijn over te nemen. In het ziekenhuis troffen curatoren een andere situatie aan. In het zicht van het faillissement heeft het bestuur van Pasana de activiteiten van het ziekenhuis al gaandeweg afgebouwd. Zo vonden er voorafgaand aan vrijdag 28 november 2014 geen operaties meer plaats, er verbleven geen klinische patiënten meer en op de polikliniek werden geen ingrijpende medische handelingen meer verricht. De curatoren hebben in overleg met het bestuur van de medische staf en het management van het ziekenhuis besloten de spreekuren op de polikliniek voor patiënten waarmee al een afspraak gepland was open te houden. Er zullen geen ingrijpende medische handelingen plaatsvinden en er worden geen patiënten meer opgenomen. Deze situatie in het ziekenhuis loopt in ieder geval tot en met 24 december 2014.