Christelijke partijen delen samen leidersrolbeleving

DAMWALD - Een nieuwe relatie van oude rotten in het vak heeft de FNP geen windeieren gelegd. Fractieleider Jerrit S. de Bruin en ‘twadde man’ Emke Peterson, van voorheen lijst-Peterson en eerder Dantumadiel ’82, zagen het aantal stemmers met 42% toenemen: van 651 in 2010 naar 930 dit jaar.,,It giet as salve’’, aldus Peterson die naar eigen zeggen onderhuids de kriebels van de kleine Calimero heeft.

,,De machtsblokken bliuwe. Jo binne fuort net in grutte jongen’’, stelde hij tijdens een drukbezochte verkiezingsavond in het gemeentehuis vast. ,,Dochs wurdt de FNP yn ús gemeente grutter en’’, zo vulde Jerrit S. de Bruin aan ,,mear folwoeksen. Wy binne út ‘e skroeven fansels’’.Met nu drie man in de raad wil de partij zich vooral inzetten voor de eigen taal en cultuur, maar niet vanuit een vurige strijdlust. ,,Oppassen op wat wy hawwe en noed stean foar saken dy’t wy net kwyt wolle’’. Ondanks drie procent minder stemmen heeft het CDA opnieuw recht op vijf raadszetels dankzij een restzetel. In de ogen van onder meer FNP, LLD en D’82 blijft het CDA daarmee haar leiderspositie en daarmee de overmacht behouden. Als campagneleider en nu weer het jongste raadslid wil Jan Jitse Visser het woord ‘macht’ niet hanteren. ,,As CDA hawwe wy fjouwer jier stabile polityk levere. Dan krije jo ek in stabile útslach. It giet ús net om de macht, mar om it idealisme. Betiden moatten jo wolris in oare rûte kieze om jins doel te berikken’’. Herindeling De gemeentelijke herindeling zal volgens alle partijen een van de speerpunten in de komende onderhandelingen zijn. Wat het CDA betreft, is haar standpunt onwrikbaar. Germ Wiersma (ChristenUnie) voorziet daarin een heikel punt, omdat zijn partij evenals SGP, LLD, FNP en Dantumadiel  ’82 tegenovergestelde geluiden heeft laten horen. ,,De grutte winst is diskear foar de kristlike polityk, mar it CDA kin seker net om ús hinne. Op in protte punten binne wy it iens, mar net op it terrein fan de weryndieling”. De klim voor zijn partij van twee naar drie zetels, ten koste van of de PvdA of D’82, schrijft hij vooral toe aan veel aandacht voor persoonlijke situaties op met name het terrein van de zorg. ,,Earlike ferhalen en der wêze foar de minsken docht mear as djoere buorden by de dyk en grutte beloftes. Wy moatte it echt net fan poeha hawwe’’.   Gideonbende Naast Roelof Bos (CDA) is hij tot nu toe de enige die openlijk een wethoudersbaan ambieert, maar hij wil vanuit strategische belangen niet op de onderhandelingen vooruit lopen. ,,Het CDA kán zich buitenspel zetten als ze te strak vasthoudt aan een gemeentelijke herindeling’’, is een visie die CU en SGP delen. Ook de SGP wil zwaar inzetten bij de onderhandelingen, maar daar niet op vooruitlopen. ,,Vorige keer kregen we een restzetel. Ditmaal is er sprake geweest van het verwerven van een zetel op eigen kracht. Dat is best wel een hele vooruitgang’’, aldus Tom Bakker. Belangrijk vindt hij dat zijn partij vooral bij de jeugd meer en meer aanslaat. ,,We hebben de jeugd op twitter en andere sociale media opgezocht en gaan overal het gesprek aan, al moet je ook niet overdrijven’’. Nico Zwart (23) uit nu Dokkum en voorheen Damwâld, een van de jongsten bij de verkiezingsavond, bevestigt dit. ,,It ferhaal fan de Gideonbende út de Bibel sprekt oan. It oantal minsken jout net de trochslach, mar de oerkoepeljende boadskip. As de Hear der by is, is bepalend’’. Feilich Bekendheid met de partijen heeft, zo interpreteert  Romke Postma (D’82) de uitslag, de doorslag bij de verkiezingen gegeven. ,,De minsken stimme hjirre op feilich’’. Met nu twee zetels wil hij zich blijvend inzetten op een smalle ambtelijke organisatie. Een open vraag blijft naar zijn mening of het CDA als leider een veilige koers hanteert als twaalf raadsleden geen gemeentelijke herindeling voorstaan. ,,It kin wêze dat SGP en CU troch de bocht geane, mar yn téory kin it CDA harsels ek bûtenspul sette’’. Voor de sociaaldemocraten blijft het een grote vraag of Siepie Hylkema terug keert als wethouder. ,,De ôfrûne fjouwer jier hawwe wy ús gemeentlik hiel konstruktyf opsteld en dêroer binne de lûden posityf. Wy wurde as partij foaral ôfrekkene op wat der lannelik spilet’’, concludeerde ze. Schrijnende situaties hebben, aldus Liekele de Boer (LLD), het tijdsbeeld getypeerd. ,,In soad zzp-ers sitte yn swier waar. Wy moatte as politisi net stean foar noch mear grutte projekten yn stien of asfalt, mar foar de minsken. In soad minsken wurkje optheden bot ûnder de merkepriis en dan giet it net langer’’. De zetelverdeling is dit jaar als volgt (met tussen haakjes het aantal over 2010): CDA vijf (vijf), ChristenUnie drie (twee), ’82 twee (drie), PvdA twee (drie), LLD twee (twee), FNP twee (één) en SGP één (één).  
Biljet verscheurd
  Een oudere inwoner heeft in het stembureau in de christelijk gereformeerde kerk woensdag het stembiljet verscheurd, nadat hij zijn identiteitsbewijs niet kon vinden. De stembureauleden stonden erop stonden dat hij zich evenals anderen kon legitimeren, maar daarvoor kende hij geen geduld. In Dantumadiel werd een tweede biljet afgekeurd vanwege op z’n zachtst gezegd een te kleurrijk geheel. Op het biljet waren álle hokjes rood gekleurd, terwijl onderaan inderhaast een boodschap werd geschreven: ,,Het wordt nooit wat met de gemeenteraad’’. Tekst en foto’s: Jelle Raap