'Benadruk meer het lokale belang voor betere verkiezingsopkomst'

KOOTSTERTILLE - ,,It is ien pot nat." Met een verbeten trek op z'n gelaat spreekt de veertiger zijn afschuw uit over het 'verkiezingscircus'. Hij zegt geen enkel vertrouwen in de politiek te hebben. Z'n stempas heeft hij meteen al verscheurd. ,,Ik moat neat fan Den Haach ha."

Dat het deze woensdag de negentiende maart bij de stembusstrijd niet om de landelijke politiek gaat, maar om lokale verkiezingen is de anti-stemmer onbekend. ,,Oh, is it net foar Den Haach? Mar it makket ek neat út. Se dogge dochs wer't se sels sin yn ha."

Jammer

De verhalen over de toenemende onverschilligheid bij de kiezer komen Anko en Emmy Wiersma uit Kootstertille bekend voor. De Wiersma's, die net hun stem hebben uitgebracht bij het tijdelijke dorpshuis mfc Tillehûs in hun woonplaats, vinden het jammer dat alles over een kam wordt gescheerd. Dat de animo om te gaan stemmen afneemt heeft volgens hen onder meer te maken met de slechtere economie. ,,Guon minsken ha yn it ferline wol stemd en dochs giet it allegear minder. 'It jout ús dochs neat', sa wurdt der dan gau tocht."

Profilering

Veel mensen zien het verschil niet tussen de landelijke en gemeentelijke politiek, weet Anko Wiersma. Als er plaatselijk een of meerdere items spelen, vaart het opkomstpercentage daar wel bij, zo stelt hij. Daar is momenteel in Achtkarspelen geen sprake van. Op de vraag hoe het lokale belang wel in de picture bij de kiezer komt, denkt de Tilster even diep na. Wellicht moet de raad c.q. de individuele leden zich meer profileren, geeft Wiersma als mogelijke suggestie. ,,In protte minsken witte net wat riedsleden dogge en hoefolle tiid it wol net kostet." Het zou in de ogen van Wiersma niet verkeerd zijn als raadsleden zich bijvoorbeeld bij (sport)verenigingen zouden presenteren. Ook als er iets in het openbare domein is gerealiseerd, zouden de politici hem best enige nadruk op mogen leggen dat dit dankzij het lokale bestuur tot stand is gekomen, stelt bij. ,,It liket allegear sa fanselssprekkend. Mar dat is it net."

'Moaie opkomst'

Het Tilster stembureau, waar Anko en Emmy Wiersma hun politieke voorkeur uitspraken, scoorde bij de twee laatste gemeenteraadsverkiezingen de laagste opkomst in Achtkarspelen (in 2010 44,50 procent). Even na drie uur was de opkomst 22 procent. ,,It rint moai troch. Wy geane út fan in moaie opkomst", aldus Sake van der Meer die samen met Tonny van den Steenhoven en Judith Huisman in de middaguren de gang van zaken op het stembureau regelde. Rond de klok van 17.00 uur had het stembureau in Kootstertille een opkomstpercentage van circa 29 procent (524 stemmen). In geheel Achtkarspelen bedroeg de opkomst op dit tijdstip 33,18 procent. Meer hierover en over de raadsverkiezingen in de regio Noordoost-Friesland vrijdag in de papieren editie van Nieuwsblad Noordoost-Friesland en De Feanster van volgende week woensdag, 26 maart. Foto's: Atze H. van der Ploeg