Schoolkinderen planten 'beamtegrien' in Friese Wouden

Rinsumageast -  De leerlingen van groep 7 en 8 van de Tarissing in Rinsumageast hebben op de nationale boomfeestdag  elzen geplant aan de Aldewei tussen Rinsumageast en Damwâld.

Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Roelof Bos hielpen op deze stralende dag de kinderen deze klus te klaren. Na de kap van volwassen elzen en de herplant van de nieuwe jonge elzeboompjes, ontstaat er straks weer een mooie dichte elzensingel, die zo kenmerkend is voor de Friese Wouden. Het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie De Klyster en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Dantumadiel (VALD) organiseerden de boomfeestdag, die feestelijk startte met koffie en oranjekoek in dorpshuis de Bijer. De leerlingen kregen hieraan voorafgaand een gastles over de els en het ontstaan van nationaal landschap de Noordelijke Fryske Wâlden. Gedeputeerde Johannes Kramer, benadrukte in zijn speech dat de Provinsje Fryslân het van groot belang vindt, dat de mooie natuur blijft. “Wij binne der hiel wiis mei dat jimme meidogge oan dizze beamfeastdei”. De beam dy’t jim plantsje sil der foar soargje dat der wer 80 meter elzensingel yn eare hersteld wurdt”, zei Kramer tegen de leerlingen. Wethouder Roelof Bos onderstreepte vooral het feit, dat groen bijdraagt aan de identiteit en een goede gezondheid van de burgers. “Jimme wenje yn in hiele griene sûne gemeente en as gemeentebestjoer hechtsje wij deroan om dat te bliuwen. Dat betsjut dat we ús meielkoar ynsette moatte foar it behâld fan de Noardlike Fryske Wâlden”. Attje Meekma, voorzitter van het VALD -de stichting die zich inzet voor het behoud van het coulisselandschap-  benadrukte het als volgt: “Jonges en famkes, jimme wenje midden yn ien fan de 19 nasjonale lânskippen dy’t Nederlân hat en dêr kinne jim grutsk op wêze. It is hiel wichtich dat jimme witte oer it ûntstean en it ûnderhâld fan dit lânskip en dêrom ropt it VALD de Provinsje op om edukaasje te stypjen”, aldus Attje Meekma, voorzitter van het VALD,   Na de woorden van de bestuurders werd het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Aan de Aldewei plantten gedeputeerde Kramer met  leerling Klaas Jacob van Dijk en wethouder Bos met leerling Jasper Kingma de eerste elzen. Daarna werden door alle 28 leerlingen nog 60 jonge elsjes geplant. Om de groei van de geplante boompjes te kunnen volgen, werd om iedere els een bandje geplaatst met de naam van de leerling er op.