Nij Smellinghe/Pasana, Antonius en KwadrantGroep willen samen verder

Dokkum - DRACHTEN - De samenwerking werd al steeds hechter, maar nu hebben Kwadrantgroep, Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana en Antonius Zorggroep aangegeven nog een stap verder te willen gaan.

Op donderdag 27 juni tekenden de voorzitters Raden van Bestuur Roelof Jonkers, Wouter van der Kam en Peter Littooij een intentieverklaring. Hierin wordt aangegeven te willen toewerken naar een bestuurlijke fusie per 1 juni 2014. Het uitgangspunt is het kunnen blijven bieden van goede betaalbare zorg dicht bij de mensen. Dit door een betere verbinding tussen ziekenhuiszorg en zorg thuis.

Samen gaan voor Friese zorg, thuis en in het ziekenhuis

De zorgwereld is aanzienlijk aan het veranderen. Er vindt in Nederland concentratie van ziekenhuiszorg plaats. Dit kan betekenen dat Friezen in de toekomst voor behandeling naar elders moeten. Daarnaast krijgen gemeenten een grotere rol, maar hebben ze minder wmo-geld ter beschikking. Dat alles maakt het nog belangrijker dat zorgorganisaties zich hard maken voor zorg dichtbij de mensen, en meer dan nu de regionale samenwerking te zoeken.

Ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten samen met de huisartsen

Door vanuit de netwerkgedachte cure en care (ziekenhuizen, zorg thuis en verpleeghuiszorg) te verbinden, is het mogelijk om nieuwe kleinschalige zorgvormen tussen eerste en tweede lijn op wijk- en buurtniveau op te zetten. Dit in samenwerking met onder andere huisartsen, gemeenten en woningcorporaties. Wil dit goed van de grond komen, dan is samenwerking tussen de ziekenhuizen en zorgorganisaties echter niet voldoende, dat is te vrijblijvend. Het vraagt om gezamenlijke aansturing en verantwoording. Dat kan alleen met een bestuurlijke fusie. Maar er zijn meer zorginhoudelijke redenen om samen te gaan. De medische staven van de drie ziekenhuizen kijken uit naar de intensievere samenwerking. Door het delen van kennis kan de kwaliteit nog verder omhoog. Daarnaast kunnen ook de maatschappen elkaar kwalitatief versterken. Een derde reden is het behalen van financiële en organisatorische schaalvoordelen. Sommige activiteiten, zoals inkoop, kunnen worden samengebracht, wat weer financiële en personele ruimte vrij maakt voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van zorginnovaties, waar onze cliënten en patiënten hun voordeel mee kunnen doen.

Eén Raad van Bestuur

Concreet betekent de bestuurlijke fusie dat de huidige drie Raden van Bestuur opgaan in één nieuwe, die de verantwoording gaat dragen voor alle activiteiten binnen de drie ziekenhuizen, Pasana ouderenzorg en de Kwadrantgroep, waaronder onder andere De Friese Wouden en Palet vallen. Voor de zorggroepen en de organisaties die daaronder vallen verandert er vooralsnog juridisch niks. Die blijven zelfstandig. Het is vooral een kwestie van een ander aansturingsmodel.

Vervolgstappen

Met het tekenen van de intentieverklaring is er voor de bestuurders een duidelijk juridisch vertrekpunt. De uitgangspunten en de doelen van de bestuurlijke fusie zijn helder. In de komende maanden wordt gekeken hoe die vorm en inhoud gaan krijgen. Pas na gedegen onderzoek op allerlei fronten wordt gekeken of de organisaties dat kunnen realiseren wat ze nu gezamenlijk voor ogen hebben.