Verloskundigen betreuren besluit sluiting geboortezorg

Dokkum - DOKKUM - De verloskundigen betreuren het besluit om te stoppen met de geboortezorg afdeling in de Sionsberg. Dat de sluiting eerder plaats zal vinden dan 1 mei 2013 is volgens de verloskundigen onvermijdelijk. ,,Deze beslissing komt voor ons niet geheel onverwacht. Al hoe jammer wij dit ook vinden, het is op dit moment de enig juiste en een verstandige beslissing. Met de sluiting van de afdeling geboortezorg in het vooruitzicht komt de zorg erg onder druk te staan. Hierdoor komt ook de kwaliteit onder druk te staan. Daarom is besloten dat er met ingang van 17 december geen bevallingen meer in de Sionsberg zullen plaatsvinden. Wij respecteren deze beslissing van de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie Nij Smellinghe /Sionsberg'', aldus Janke de Vries namens de verloskundigen in de regio.

In de afgelopen periode zijn verloskundigen samen met gynaecologen en de ambulancedienst in gesprek geweest om de zorg rondom de zwangeren zo veilig mogelijk te organiseren. Er is hard gewerkt door alle zorgverleners rondom de bevalling om te komen tot goede werkafspraken en protocollen. Er wordt gestreefd naar veilige zorg voor moeder en kind, niet alleen tijdens de bevalling, maar gedurende de gehele periode van preconceptie tot en met de nacontrole na de bevalling. De zwangeren in Noordoost Friesland kunnen hiervoor terecht bij de verloskundige praktijken van Dokkum en Kollum, evenals voorheen. De verloskundigen hechten bij de begeleiding aan het belang van continuïteit en aan persoonlijke begeleiding tijdens de bevalling. Verloskundigen zijn ook speciaal opgeleid om in geval van acute situaties in te grijpen. Met een nauwe samenwerking met de ambulance en het in paraatheid brengen van alle benodigde zorg in het ziekenhuis zullen de verloskundigen de tijd die nodig is voordat de behandeling in het ziekenhuis kan starten, zo kort mogelijk houden. Voor een aantal zwangeren neemt de reistijd rondom de bevalling fors toe, en dit is het grootste nadelige gevolg van de sluiting van de verlosafdeling. ,,Wij zullen daarom zwangeren op geleide van het verloop van de zwangerschap en de woonplaats eerder dan voorheen adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Dit advies wordt met elke zwangere afzonderlijk besproken. De bevalling zal zoveel als mogelijk door de eigen verloskundige begeleid worden in het ziekenhuis naar keuze. Door maatregelen en afspraken van zorgverleners en ambulancedienst worden de knelpunten die kunnen ontstaan door de sluiting van de verlosafdeling zoveel mogelijk voorkomen.'' Voor vragen naar aanleiding van de sluiting van de verlos afdeling in de Sionsberg kunnen mensen terecht bij uw eigen verloskundige hulpverlener.