FNP speelt hoog spel bij wethoudersbenoeming Bijleveld

Kollum - KOLLUM - ,,No wurdt it gefaarlik.” Met deze woorden verwees burgemeester Bearn Bilker donderdag een motie vanuit de FNP-fractie over het niet benoemen van Lieuwe Berend Bijleveld (CDA) tot wethouder naar de prullenmand. Op de drie FNP-ers na schaarde de complete raad zich achter het benoemen van Bijleveld (CDA) als opvolger van Hilbrand Visser.

Aanleiding voor de motie vormde volgens woordvoerder Wieger Rekker de commotie bij pers en burgers over de vergoeding die onder meer Bijleveld ontving voor zijn bestuurslidmaatschap van de VCBO. ,,As bestjoerslid fan de VCBO is hy bot negatyf yn it nijs kaam.” Douwe Keegstra (ChristenUnie), wiens fractiegenote Margreet van der Molen eenzelfde regeling bij de VCBO kende, zei uitermate verbaasd te zijn over de ingediende motie. ,,Foardat jo achter parseberjochten oanrinne, moatte jo alles goed oerwage kinne. It VCBO-bestjoer hat op in weardige manear ôfskie fan de hear Bijleveld naam. Der hat wol ophef oer fergoedingen west, mar it sittende bestjoer hat de saken trochset en is dêrby droegen troch de leden. Just fanút it VCBO-bestjoer is it betrouwen wersteld.” De benoeming van Paul Maasbommel (PvdA) als opvolger van zijn partijgenoot Rik Schaafstal bleek daarentegen een peuleschil te zijn. Zonder discussie werd hij door alle veertien aanwezige raadsleden verkozen tot wethouder. ,,Ik had liever gezien dat Rik zijn karwei had afgemaakt”, aldus Maasbommel. Officieel kon hij direct aan de slag. Vanwege het aanblijven van wethouder Hilbrand Visser tot 1 augustus zal Lieuwe B. Bijleveld officieel per 1 augustus in dienst treden. Voor het volledige verslag en meer raadsverslagen zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 20 juli. Op de foto: Het nieuwe college van Kollumerland c.a. met voor v.l.n.r. Jelle Boerema, Bearn Bilker en Lieuwe Bijleveld. Achter: Ruthger Schoonderbeek (links/algemeen directeur) en Paul Maasbommel (rechts). FOTO JELLE RAAP