‘Gemeenten stuurden aan op bestuurscrisis’

Lauwersoog - De gemeenten Dongeradeel en De Marne hebben bewust aangestuurd op een breuk binnen de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog. Dat stelt de Raad van Commissarissen in een verklaring over de ontstane situatie.

De gemeenten hebben onlangs besloten de huidige leden uit hun functie te zetten. ,,Op onze meermalen gestelde vraag om een nadere onderbouwing is nimmer antwoord gekomen. Ook op ons aanbod om middels mediation partijen bij elkaar te brengen is niet gereageerd. Wij hebben dat als smadelijk en zeer onfatsoenlijk ervaren. Wat wij eveneens als zeer onfatsoenlijk hebben ervaren is het consequent buitensluiten van de Visafslag in haar rol als derde aandeelhouder. De kern van het conflict ligt in het onderzoek dat op verzoek van de gemeenten onder verantwoordelijkheid van de RvC door een extern bureau zou worden uitgevoerd.
De onderzoeksvragen , opgesteld door de gemeente de Marne, voldeden niet aan onze kwaliteitscriteria’’, aldus de leden van de Raad van Commissarissen in hun verklaring. ,,Tal van antwoorden op eenvoudige vragen waren simpel uit onze accountantsrapporten te halen. Andere vragen strookten niet met de oorspronkelijke afspraken en waren incompleet. De te verwachten uitkomsten op basis van de vragen zouden geen compleet beeld geven met betrekking tot de toekomstkansen voor de haven en het aldaar gevestigde bedrijfsleven waaronder de visserijsector en recreatie.'' De RvC is verantwoordelijk voor het belang van het bedrijf zoals omschreven in de statuten. ,,Wij konden en wilden daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor een onderzoeksopdracht met een uitkomst die naar onze stellige overtuiging in onvoldoende mate antwoord zou geven op de kansen en bedreigingen. Al onze pogingen om de vragen aan te passen of uit te breiden stuitten op een onverzettelijk ‘nee’ van de verantwoordelijke wethouder Waalkens. Het was slikken of stikken.'' ,,Zolang wij niet akkoord gingen met de gedicteerde opdracht weigerde de betrokken wethouder andere besluiten in de aandeelhoudersvergadering te behandelen. Hiermee was voor ons duidelijk dat de kennis bij de aandeelhouders met betrekking tot de scheidslijn tussen privaat belang enerzijds en publiek belang anderzijds alsmede de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden onder de maat was en ontstond bij ons de indruk dat het publieke belang voor ging bij een private onderneming.'' ,,Kennelijk wilden de gemeenten een publieke aansturing bij een private onderneming. Dat kan alleen worden bereikt door de commissarissen ontslag te geven en zelf de vrijgevallen zetels in te nemen. Dit geheel speelde al voor afgelopen zomer. Dit overziende was dat wellicht voor de RvC een geëigend moment geweest om af te treden. Toch hebben wij voor die stap bewust nooit gekozen.'' ,,Onze verantwoordelijkheid als RvC voor de private onderneming EHL, de directie en medewerkers, de visserijsector, het op Lauwersoog gevestigde bedrijfsleven inclusief recreatieondernemers en de Visafslag als genegeerde aandeelhouder, heeft zwaar meegewogen in het besluit niet af te treden. Bovendien hadden wij nog steeds geen onderbouwd argument gehoord van de gemeenten op grond waarvan wij onze conclusies zouden kunnen trekken.'' ,,Overigens hebben wij die tot op de dag van vandaag nog steeds niet gehoord. Er gebeuren in Lauwersoog goede en mooie dingen die zonder een private exploitatiemaatschappij nooit mogelijk waren geweest. De exploitatie van de haven bedruipt zichzelf zonder overheidssubsidies. Dit in tegenstelling tot alle andere visserijhavens in Nederland die door veelal gemeentelijke overheden in financiële zin in stand worden gehouden.'' ,,Wij waarderen de inzet van directie en medewerkers die dat dag in dag uit bewerkstelligen en hadden graag en van harte onze medewerking verleend aan een goede en weloverwogen besteding van subsidies ten gunste van de visserij, bedrijfsleven en recreatie.'' Vanmiddag om vier uur geeft de Raad van Commissarissen een persconferentie over deze zaak in het gebouw van de Visafslag Lauwersoog.