Pastorale steun voor jong en oud in Raard

Raard - Iedereen die bij het dramatische ongeval op nieuwjaarsochtend in Raard betrokken is geweest, zal persoonlijk worden bezocht door ds. Piet Beintema uit Dokkum. Onderscheid in wie wel en niet aan een kerk is verbonden, wordt niet gemaakt.

,,In lústerjend ear is der foar elkenien”, aldus Beintema. ,,Wy wolle hjirby net te fier foarút sjen. Der wêze foar elkoar telt.” Ds. Beintema geeft aan dat er in een verwerkingsproces niet volgens een vooraf te bepalen stramien kan worden gewerkt. ,,Wy sjogge earst hoefier wy komme kinne. Dêrnei sjogge wy fierder.'' Voor klemmende vragen kan iedereen te allen tijde telefonisch hulp inschakelen. De telefoonnummers, ook van Slachtofferhulp, zijn vermeld op de site van de gemeente Dongeradeel. Ds. Beintema kan zijn ervaringen delen met deskundigen en ook een beroep op hen doen. Deze terugkoppeling vindt hij van onschatbare waarde, omdat opvang in crisissituaties voor hem een grotendeels nieuwe taak betreft. ,,It tsjerklik wurk giet troch. Wy sille nei de persoanlike petearen net sizze: en no stop.'' Hoe het verwerkingsproces zich hier zal ontwikkelen, geldt ook voor hem als een nieuwe ervaring. ,,Lústerje, bemoedigje en berikber wêze. Dêr kom it yn earste ynstânsje op oan.” Ook bij collega's in den lande die op het terrein van crisissituaties praktijkervaring hebben opgedaan, kan hij voor advies en raad terecht. ,,It persoanlik opsykjen fan de belutsenen en it lústerjen nei harren ferhaal of ûnderfinings is in kwestje fan de lange termyn.'' Hij hecht eraan dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen wat zich vorige week in Raard heeft afgespeeld en de periode hierna. Bij de bijzondere bijeenkomsten die er tot dusverre in het dorpshuis zijn geweest, trok hij gebroederlijk op met ds. Martina Stougie-de Kist, die zondag de kerkdienst leidde. ,,Yn alles binne wy der foar elkoar.'' Voor de nazorg wordt een gezamenlijk plan opgezet, waarbij naast de kerk en school in het dorp ook de gemeente, Dorpsbelang, GGD, GGZ, Slachtofferhulp en het schoolmaatschappelijk werk zijn betrokken. Afgesproken is al dat de jeugd hierbij een prominente plaats zal innemen. TEKST EN FOTO: JELLE RAAP Voor een uitgebreid verhaal over de eredienst gisteren in Raard, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van maandag 7 januari.