Wim Beintema blikt nog één keer terug

DOKKUM - ,,Soms tink ik: hie'k dat jild mar net wûn. Dan wie'k no noch by myn frou en hie'k net al dy stront oer my hinne krigen.''

Wim Beintema blikt vandaag in het Nieuwsblad Noordoost Friesland nog één keer terug op de afgelopen maanden. Binnenkort wordt een turbulente periode afgesloten als zijn faillissement wordt afgehandeld. Volgens curator Romana Bremer van Trip Advocaten is nog een paar weken nodig voor de definitieve afronding van het bankroet.

Dûzelich

In juli 2010 won Wim Beintema in het casino een bedrag van 2.157.405 euro. Waar precies en wanneer, dat wil hij niet kwijt. De Dokkumer won het geld met de Mega Millions Jackpot. ,,Ik waard licht yn'e holle, echt dûzelich. Se joegen my in gleske kola. It wie absolút net in prettich gefoel. It hat wol in pear moanne duorre foardat ik echt besefte om hoefolle jild it echt gie. De dei neidat ik it wûn hie, bin ik ek gewoan oan it wurk gien.'' Beintema ging in de horeca, maar dat bracht hem ook in verleiding, erkent hij in de krant. Zijn vreemdgaan kostte hem uiteindelijk zijn huwelijk en zijn zaak. ,,Foaral doe't ik dy disko hie, waard ik regelmjittich sneins njonken in oare frou wekker. Ik koe de klauwen net thús hâlde en dat ferwyt ik mysels noch altyd.’’

Tros Opgelicht

Ook was hij zakelijk soms te laks en te slordig, zegt Beintema. ,,Mar ik ha noch noait ien oplichte. Wa't my beskuldigje wol fan oplichting, dy mei nei de plysje gean en dan wol ik ek wol mei.’’ Tros Opgelicht besteedt in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen aandacht aan Beintema.

Frjemdgean

,,Ik haw in hoop stront oer my hinne krigen, mar it is wol myn eigen skuld. It libben dêr't ik yn siet, dêr wie ik net sterk genôch foar. Ik bin gelovig, ik leau net dat God it sa woe. Frjemdgean is ferkeard, is my altyd bybrocht. Miskien wie dy hoop stront wol de straf dêrfoar. Mar ik ha al myn freonen noch, ik bin der net ien kwytrekke. En ek myn famylje stiet noch fjouwerkant achter my.'' Zie voor het complete interview het Nieuwsblad Noordoost Friesland van 22 juli 2013. FOTO'S FOKKE WESTER