Ziekenfondsformule voor zes gemeenten

KOLLUM - Een soort zieken- of solidariteitsfonds voor de vier noordoost-Friese gemeenten, Ameland en Schiermonnikoog.

Daaraan wordt volgens wethouder Paul Maasbommel van Kollumerland c.a. nu al gedacht als de rijksoverheid allerlei taken  per 1 januari 2015 overdraagt. Achterliggende gedachte  is dat de gemeenten nog niet precies weten waarop ze kunnen rekenen, zodat ze bij een solidariteitsbeginsel tenminste op elkaar kunnen terugvallen. Het betreft hier zaken op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet, de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en passend onderwijs. Met het oprichten van een fonds komt de mogelijkheid binnen bereik dat de gemeenten elkaar financieel kunnen bijstaan. Voortouw Kollumerland c.a. wil ook het voortouw nemen op het gebied van de organisatie. Gedacht wordt aan het oprichten van een gebiedsteam per inwoneraantal van 10.000-15.000 in de vorm van een pilotproject. Binnen zo’n team zou een gebiedsregisseur mandaat kunnen krijgen bepaalde zaken snel af te tikken als de snelheid tenminste verantwoord is. Het ligt in de bedoeling dat zo’n team ook waakt voor de zwaarte van taken van mantelzorgers en aan de bel trekt als zaken uit de rails lopen. Jeugdzorg Bij huisartsen en wijkverpleegkundigen bestaat er, aldus de wethouder, een groeiende belangstelling voor het werken vanuit gebiedsteams. ,,Ze zitten wel erg met privacy’’, aldus Maasbommel. ,,Aan de andere kant zijn het ook net die mensen die veel signalen opvangen’’. Ook preventieve maatregelen op het gebied van jeugdzorg wil de gemeente vanuit dit gebiedsteam  regelen.