OBS De Mienskip Buitenpost excellent!

BUITENPOST -   De Mienskip is ook dit jaar weer een "excellente" school. Juf Reiny heeft uit handen van staatsecretaris Sander Dekker en minister-president Mark Rutte het predicaat "Exellente school 2014" ontvangen. Zo is de school voor het tweede opeenvolgende jaar "Excellent". OBS De Mienskip is dit jaar de enige Friese school die dit predicaat mag dragen.

De Mienskip kenmerkt zich door een sterke professionele cultuur met grote betrokkenheid van de teamleden. De school gaat voor een brede benadering van de onderwijskwaliteit met gericht beleid op onderwijsresultaten, aanbod, pedagogisch en didactisch handelen en de zorgkwaliteit. Door haar gestructureerde onderwijsaanpak en brede aanbod weet de school een grote betrokkenheid van de leerlingen te realiseren. De school behaalt goede tot zeer goede resultaten en kan dit voor de basisvaardigheden met genormeerde toetsen transparant verantwoorden. De school gaat goed om met de specifieke omstandigheden en vertaalt dit in verbeteringen in het onderwijs met positieve resultaten, waarin een stijgende lijn zichtbaar is. De Mienskip laat een positieve ontwikkeling zien in het opbrengstgericht werken: de vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd op leerling-, school- en groepsniveau en de school verbindt daar conclusies aan voor borging en verbetering, met name op het gebied van taal is dit goed zichtbaar. Het kwaliteitsteam van de school speelt daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Evenals in 2013 stelt de jury ook nu vast dat de school er goed in slaagt om haar kwaliteitsbeleid herkenbaar te vertalen in het onderwijsproces en de schoolorganisatie. De gekozen kwaliteitsdoelen zijn herkenbaar in de school. Zo realiseert de school op systematische wijze passend onderwijs en werkt de school aan verbetering van het woordenschatonderwijs (drietalige aanpak) en wordt ICT steeds meer ingezet om de school doelen te realiseren. Daarbij kent de school een sterke professionele cultuur met een actieve inbreng van de teamleden, die gaan voor gedeelde verantwoordelijkheid en de ruimte krijgen van de directie voor onderzoek en scholing, zowel samen in de school als via eigen leertrajecten. Over het geheel genomen laat de school zien dat zij vergeleken met het jury-oordeel in 2013 continuïteit weet te realiseren en op relevante onderdelen eenverdere ontwikkeling heeft ingezet. ‘De school heeft beleid met betrekking tot meer en hoogbegaafde leerlingen en het beleid op ondernemen is geborgd en er vinden continue verbetering en ontwikkelingplaats. De school is een lerende organisatie en ontwikkelt zich door en door. Dit is vooral gericht op het lerend vermogen om binnen de excellentie verbindingen te leggen met de kernvakken en de uit te voeren activiteiten. De excellentie wordt integraal ingezet. De leerkrachten hebben hierbij een onderzoekende, professionele houding.’