Dantumadiel sport van wieg tot graf

DAMWALD - Levenslang sporten neemt Dantumadiel in de kern als uitgangspunt voor haar nieuwste sportbeleid. “Jongeren dy’t sporte, behearre net by de probleemjongeren”, aldus wethouder Emke Peterson dinsdagavond in de raadscommissie.

Een degelijke sportvisie is jaren het onderwerp van gesprek geweest, maar volgens Peterson niet uitgekristalliseerd tengevolge van bezuinigingsmaatregelen. “De grutte klap is der net op kaam. Fan de 180.000 euro dy’t der taakstellend helle wurde moast, is úteinlik 115.000 euro helle”. Grote vraag is nu vooral hoe de sporthallen te runnen. De Boppeslach in Damwâld kent momenteel een bezettingsgraad van 57,2%, De Hoarnsterid te Feanwâlden van 43,8% en De Sikkemahal te De Westereen van 40,3%. De Boppeslach zal voor 2024 vervangen of gerenoveerd moeten worden, omdat het dak bestaat uit asbesthoudende platen die er nadien wettelijk niet meer mogen liggen. Spitsoere De gemeente wil sport toegankelijk houden voor iedereen. “Yn de spitsoere fan ’t libben”, zo omschreef Peterson de periode tussen het moeder- en vaderschap en grootouders tijd, “wurdt der net safolle sport: boaskje, bern krije en wurkje”. Terugblikkend op zijn pensioengerechtigde leeftijd constateerde hij dat ook 65-plussers weinig sportbeleving kennen. “Wy sporte net safolle, is’t net sa Wytze?”, zo richtte hij zich tot raadslid en generatiegenoot Wytze Stienstra. Deze wuifde de vraag snel weg met: “Dikke minsken lykas my, sa ha’k lêzen, wurde net sa gau demint”. Lichtsportend hoorden de raadsleden hoe de visie ‘Dantumadiel in beweging’ gestalte kan krijgen. Buurtsportcoach Eelke van der Heide, eerder badmeester bij De Frosk, en Amarins Hilverda als vakleerkracht bewegingsonderwijs bij officieel BV Sport te Leeuwarden, wierpen hen letterlijk de bal toe. Naast lessen voor onder meer het basisonderwijs verzorgt Amarins sinds kort cursussen in samenwerking met Vesteynde te De Westereen. Hierbij worden kinderen met motorische problemen al in een vroeg stadium geholpen, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen dan voorheen. Het tweekoppig sportstimuleringsteam is van plan ook bij De Wingerd, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, clinics aan te bieden. Andere gemeente zouden, aldus Hilverda, jaloers zijn op de constructie die de gemeente Dantumadiel voorstaat. Achter de schermen wordt volgens sportambtenaar Kelly van Dijk nu onderzocht hoe de vier noordoost-Friese gemeente omgaan met sportvoorzieningen. De diversiteit blijkt in de praktijk groot te zijn. Achterliggende gedachte bij de studie is de gemeentelijke herindeling en ultieme pogingen hierbij voorzieningen op het gebied van sport te stroomlijnen.