Feestelijke uitreiking Rely Jorritsma Priis

Dokkum - Weidum - De 60ste uitreiking van de Rely Jorritsma Priis 2015  in Weidum was afgelopen zaterdag een Fries literair feest. Bij alle gedichten en verhalen werden beelden geprojecteerd en werden de gedichten muzikaal ondersteund door live muziek.

De winnende dichters waren, Akke Brouwer, Janneke Spoelstra, Edwin de Groot, Ate Grypstra en Auck Peanstra. Bij de verhalen wonnen Koos Tiemersma, Eppie Dam, Baukje Zijlstra, Gerrit Hoekstra en Jelle Banga. De Junior Rely voor poëzie werd gewonnen door Tjerk Jan Atsma, Corrien Tolsma, Froukje Mensonides. Jasper Avontuur kreeg de aanmoedigingsprijs. De prijs voor de Junior verhalen ging naar Doenja Payer, Grady Slagman en de aanmoedigingsprijs was voor Jeljer Westra en Abe Sligting.
Alle gedichten en verhalen werden voorgedragen door de winnaars zelf. De burgemeester van
Littenseradiel reikte de prijzen uit en zetten de winnaars in de bloemen. Hieronder het winnende gedicht van voormalig DongeraDichter Akke Brouwer.
It geheim fan de âlde bern
Wy rinne troch de stege dêr’t de nearzigens noch huzet,
do al wat rûnrêgich, ik mei de minuten yn ’e hân.
Yn de tiid weiwurden bylden binne wy,  jonger as no;
ús mem mei skelkfollen falskens drinzge yn swit, 
ús heit efter  glês en weazige waarmte.
Wy hâlde stil en de wacht en rûke de geheimen,
mei omtinken opsteld njonken de wizers fan de klok.
Earne leit noch in teken, in liet, in oanhâldend foarsichtich oer de wei,
do sjochst sa goed net mear,  myn rinnen wurdt wat minder.
Tusken skeansteande muorren soe ik fan âlde pine skrieme wolle.
Do pakst myn hân en sjochst my oan...
foar ’t earst bisto foar my fersteanber,
do preuvelest wat, en ik begryp.
Akke Brouwer
Op de foto's van Marjan de Boer alle prijswinnaars van de Rely Jorritsma Priis 2015 en winnares Akke Brouwer.