Provincie stelt komende jaren 12,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten

DRACHTEN - Op de scheepswerf van Haiko van der Werf op Buitenstvallaat is vanmorgen het nieuwe IepenMienskipsFûns gepresenteerd door het al even nieuwe Platform Zuidoost-Fryslân. Onder het motto 'Iedereen doet mee!' ligt er de komende periode voor de vijf Friese regio's een half miljoen euro per jaar klaar voor maatschappelijke projecten.

Tekst en foto's Fokke Wester  Het nieuwe Platform Zuidoost-Fryslân is een voortzetting van het platform Fan Ûnderop, aangevuld met gedeputeerde Sietske Poepjes als voorzitter. De nieuwe vicevoorzitter is Barend Potjer uit Drachten. Het Platform bestaat verder uit inwoners van de regio Zuidoost-Fryslân, die als voornaamste taak krijgen het adviseren van Gedeputeerde Staten over subsidieaanvragen binnen het IepenMienskipsFûns. Jaarlijks potje Het IepenMienskipsFûns is een jaarlijks potje van 2,5 miljoen euro, dat bedoeld is voor initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties in Fryslân. Het geld wordt verdeeld over de vijf regio's Zuidoost, Noordoost, Zuidwest, Noordwest en de Wadden. Voor elke regio ligt de komende vier jaar per jaar vijf ton klaar. In totaal wordt er 12,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Geld dat niet wordt besteed in de ene regio, kan ook herverdeeld worden en ingezet voor projecten in een andere regio. Net als bij de Culturele Hoofdstad 2018 is het doel van het Iepen Mienskips Fûns: Iedereen doet mee! Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie. Initiatiefnemers kunnen vanaf maandag 2 maart tot en met dinsdag 31 maart hun ideeën indienen via de website www.streekwurkloket.nl. Ruggenspraak Barend Potjer is tevens voorzitter van het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden. Ook van andere organisaties hebben vertegenwoordigers zitting in het Platform, zoals Doarpswurk, Landschapsbeheer Friesland, Woningstichting en gemeente Weststellingwerf en werkgeversorganisatie MKB-NL / VNO-NCW. Alle leden zijn echter benoemd zonder last- of ruggenspraak. Dat betekent dat zij niet voor of namens organisaties zitting hebben in het Platform, maar op eigen titel, als persoon. De vijf nieuwe platforms beoordelen de projecten en geven aan welke voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast zetten de leden hun kennis, expertise en netwerk in voor de ontwikkeling van het gebied en het actief werven van projecten. Het is de bedoeling dat de projecten vanuit de bevolking zelf worden aangedragen. ,,Van onderop, dat is nog steeds een belangrijke voorwaarde'', zegt Barend Potjer. ,,It mei in fraach wurdich wêze'', vult Poepjes aan. Bruisen Volgens Barend Potjer gaat het om projecten die ervoor zorgen dat mensen prettig kunnen wonen en leven in hun dorp, stad of regio. ,,Ideeën die onze regio laten bruisen.'' Belangrijke voorwaarde is dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. De projectbureaus en gemeenten in de vijf regio’s ondersteunen de indieners met het projectplan en de subsidieaanvraag. Het platform adviseert bij de subsidietoekenning. Sietske Poepjes overhandigde na de presentatie een cheque van 24.728 euro aan penningmeester Cor van Staveren van de Stichting tot Behoud van het Motorschip Sint Michaël, die het gelijknamige beurtschip op de Drachtster werf restaureert. Dat gebeurt met heel veel vrijwilligers en leerlingen van diverse opleidingen. Het schip zal na de renovatie recreatief-toeristisch ingezet gaan worden door de stichting. Het Platform, toen nog werkend onder de naam Fan Ûnderop, heeft in 2014 voor dit project positief advies gegeven aan GS. Oeroerpake ,,Wy sjogge graach dit soarte fan projekten, mei sok wurk wurdt it jild goed brûkt'', aldus Poepjes. ,,Yn dit projekt wurdt kultureel erfguod bewarre, mar it set ek minsken oan it wurk, it jout wurkûnderfining oan jongerein en it is goed foar it toeristyske oanbod.'' Dat het om een oud schip gaat doet haar bijzonder deugd, legt ze uit. ,,Myn oeroerpake Haiko Akkerman wie skûtsjeskipper en myn beide pakes wienen fiskers. Ja,hjir haw ik seker wat mei.''