Volop spanning op toneelavond in Oudwoude

Oudwoude -In MFC Hûsterwâld is toneelvereniging “Bienze Westra” uit Oudwoude er vrijdag- en zaterdagavond weer in geslaagd twee volle zalen te trekken. Op de planken werd de Friestalige komyske skriller Fêstrûn neergezet.

Regie Ruth Pols. Fjouwer freondinnen binne ûnderweis en komme fêst te sitten mei de auto. Se klopje oan by in buorkerijke dat er wat ferlitten útsjocht. Wat er dan allegearre bart….Wat in gesellich wykein wurde soe, draait út op in nachtmerje! Mar fjouwer froulju binne slim…. It wie in jûne mei in protte argewaasje , noflik toaniel en in soad laitsjen.

Wie het nog niet gezien heeft en toch nieuwsgierig is kan terecht in het MFC op zondagmiddag 10 februari , inloop 15:00 uur.

Foto’s Jantsje Wiersma