Dit jaar geen ontheffing voor rapen kievitseieren

KOLLUM - De provincie Fryslân kan dit jaar geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren, daarvoor is de stand van de kievit te ongunstig. De provincie wil proberen om samen met de BFVW te komen tot een situatie waarbij op termijn de kievitsstand wel weer gunstig genoeg is om eieren te rapen.

Vogelwachtleden mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog op nestbescherming. De provincie wil dit juist stimuleren, door de nestbescherming niet als nazorg, maar juist als voorzorg te zien. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Wy hoopje dat we yn goed oerlis mei de BFVW dizzenijestyl fan it ljipaaisykjen befoarderje kinne. Sa bliuwt de tradysjebestean en kin de ljip foar Fryslân behâlden bliuwe.’’ Om de voorzorg te stimuleren wil de provincie de vinder van het eerste ei en de betrokken boer eren. Vandaar het voorstel aan de BFVW om de Commissaris van de Koning het eerste legsel in het weiland te laten bezoeken. Het ei blijft hierbij in het nest liggen. Het Sovon-rapport, dat in december 2015 verscheen, toonde aan dat het niet goed gaat met de kievitstand. In officiële termen: er is momenteel geen sprake van een gunstige staat van instandhouding. Ook kwam naar voren dat het toekomstperspectief van de kievit in Fryslân ongunstig is. Een second opinion door Altenburg & Wymenga bevestigde dit beeld. Hierdoor heeft de provincie moeten besluiten de ontheffing niet te verlenen aan de BFVW. Gedeputeerde Kramer: ,,Ek al soene we dit wolle om de tradysje te behâlden en de fjildminsken te stimulearjen, de ontheffing  soe net oereinbliuwe by de rjochter. De útkomsten binne sá dúdlik, dat we ússels, mar ek de neisoargers neat foarhâlde wolle wat gjin stânhâldt.’’ Afgelopen week hebben Gedeputeerde Staten het voornemen tot het weigeren van de ontheffing en het standpunt van de BFWV in overleg met de bond aan de landsadvocaat voorgelegd. In dit advies wordt de weigering van de ontheffing onderschreven. Over enkele jaren voert de provincie opnieuw een onderzoek uit om te kijken of de kievitstand zich herstelt en er weer een ontheffing kan worden verleed. In de tussentijd wil de provincie samen met de BFVW inzetten op versterking van de kievitstand. De BFVW geeft aan dat het rapen van de eieren de omvang van het aantal kieviten niet negatief beïnvloedt. Uit het voorlopig onderzoek (draft report) van de heer Ydenburg wordt echter gesproken van een (klein) negatief effect van het eierrapen op de kievitpopulatie. In januari 2015 oordeelde de Raad van State dat de provincie, voordat zij een ontheffing verleent, eerst moet aantonen dat het goed gesteld is met de stand van de kievit. Deze eis vloeit voort uit Europese rechtspraak. Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg Sovon Vogelonderzoek Nederland de opdracht dit te onderzoeken.