Honderdste plasdraspomp is voor boer Jelte Bakker

GINNUM -   Jelte Bakker uit Ginnum heeft vorige week in een weiland bij Lichtaard een nieuwe plasdraspomp geplaatst om de waterhuishouding in zijn land op peil te houden en aantrekkelijk te houden voor weidevogels. Bakker kreeg als boer én echte ‘fjildman’ de honderdste plasdraspomp met zonnepanelen van Poortman Techniek in Gorredijk. De plasdraspompen maken deel uit van een project van de Vogelbescherming Nederland en omdat dit de honderdste was, kreeg Bakker de pomp gratis op zijn land.

Bakker is één van de boeren in deze omgeving, die zich met het project Weidevogelboeren van de Vogelbescherming Nederland inzet voor weidevogels. In dit project worden ervaringen van boeren uitgewisseld en geslaagde voorbeelden gepresenteerd. Bakker is ook lid van agrarische natuurvereniging Om 'e Koaien, samen met andere boeren, die in een gebied van 3000 hectare tussen Dokkum en Stiens al tien jaar actief zijn met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. ,,Der soe by folle mear boeren in knop om moatte’’, zegt Bakker. Hij vindt dat boeren samen met nazorgers van de plaatselijke vogelwacht de verantwoordelijkheid moeten nemen om de ‘greidefûgels’ te beschermen. ,,Jo sjogge dat der in hiel soad boeren binne dy’t der blykber gjin each foar ha en mei it meanen gjin rekken hâlde mei de fûgels. Sy witte blykber net, as wolle it net witte, dat it mei in oare tinkwize mei it buorkjen en krekt wat letter te meanen, maklik oars kin.’’ Bakker zet zich al jaren met succes in voor meer ‘greidefûgels’ en hij merkt in zijn directe omgeving, dat er bij meer collega’s een omslagpunt aan zit te komen door subsidies, maar vooral ook door de druk van natuurverenigingen en plaatselijke vogelwachters. Volgens Bakker moeten boeren er samen voor waken dat het de komende jaren niet nog stiller in het veld wordt. Hij vindt het vooral ook belangrijk om daar de jeugd in te betrekken. ,,De natoer is ús ferantwurdlikheid meiïnoar en dêrom sille wy it ek mei syn allen dwaan moatte’’, aldus Bakker. Voor hem persoonlijk is het geluid van de weidevogels zelfs een drijfveer om door te gaan als boer. ,,In greide sûnder fûgels is in deade greide. As ik gjin fûgels mear hearre soe yn it fjild, soe foar my de aardichheid gau fan it buorkjen ôf wêze." Tekst en foto: Bram Buruma