Zoektocht opvanglocaties alleen in overleg met COA

Dokkum - Raadsmeerderheid wil kleinschaligheid 

DAMWALD – Bestaande locaties in de grootste dorpen van Dantumadiel moeten worden onderzocht op mogelijkheden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Dit is de kern van een dinsdagavond aangenomen besluit in de gemeenteraad van Dantumadiel. ChristenUnie, CDA, FNP, Dantumadeel’82 en SGP schaarden zich hiertoe eensgezind achter een amendement van de coalitiepartijen. Alleen de LLD kantte zich tegen. Woordvoerder Wietze Stienstra: ,,It is it ferskoden fan problemen nei oare lokaasjes.” Het gros van de partijen wil dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) al tijdens de zoektocht naar de beste locaties bij de voorbereidingen wordt betrokken. Burgemeester Sicko Heldoorn roemde de aanpak van het college van b. en w. eerder: ,,Us oanpak is bysûnder, want wy hawwe foarôf net lyk as guon oare gemeenten saken ôfstimt mei it COA.” Het collegevoorstel, het bedrijventerrein bij Feanwâlden en dus vlakbij het buurtschap Kuikhorne, als terrein voor een asielzoekerscentrum aan te wijzen is dan ook niet op voorhand goed- of afgekeurd door COA. ,,It bliuwt foar ús ûnwis at it COA it der mei iens wêze soe”. Het voordeel van deze werkwijze is naar zijn zeggen geweest dat de gemeenteraad een maximale inbreng kon leveren. “Mear of minder of oars is oan de ried”. Ton Blees (ChristenUnie) zette als woordvoerder namens de drie coalitiepartijen meteen de toon door te wijzen op zorgvuldigheid, veiligheid, barmhartigheid en geborgenheid. ,,God zei tegen de mensen: jullie moeten goed zijn voor vluchtelingen. Dat is geen vraag, maar een opdracht. We moeten niet voorbij gaan aan het feit dat jezelf ook voorbijganger bent hier op aarde.” Niettemin wees hij namens drie partijen het collegevoorstel af in ruil voor een zoektocht naar kleinere opvanglocaties in de grootste dorpen. Het voorrang geven aan de eigen bewoners of aan de vluchtelingen brengt raadsleden volgens Cees Wielstra (Dantumadeel ’82) in wat hij 'een pijnlijke spagaat' noemde. De keus voor een bepaalde locatie voor vluchtelingen resulteert naar zijn mening automatisch in een waardedaling voor de omliggende woningen en in een verminderde veiligheid. Zijn fractie wilde in eerste instantie meer woonruimte beschikbaar stellen aan statushouders, zodat er voor nieuwe vluchtelingen ruimte vrij zou komen in bestaande asielzoekerscentra. Deze woonruimte zou gevonden kunnen worden in leegstaande schoolgebouwen, brandweerkazernes of zusterhuizen. Een motie hiervoor werd alleen door de PvdA gesteund. Een PvdA-motie maximaal vijf locaties met hooguit veertig vluchtelingen per locatie aan te wijzen, kreeg alleen bijval vanuit de LLD-fractie. Heldoorn bond de raad op het hart dat COA in principe geen kleine groepen wil huisvesten. In Dantumadiel zou, aldus de eerste burger, een proefproject opgezet kunnen worden. ,,Yn Boxtel en Heusden is der noch gjin akseptearre pilot-projekt, mar wy soene mei COA oerlizze kinne oer de ynset op lytskaligens.” Als enige fractie kantte LLD zich tegen elk opvangplan. ,,We willen geen tweespalt bewerkstelligen in een harmonieuze gemeente”, stelde Wietze Stienstra als woordvoerder. ,,Zelfs aan statushouders hebben we niets te bieden.” Het collegevoorstel verwees hij direct naar de prullenmand. ,,Hiervoor is geen draagvlak. Er is geen veiligheidsprotocol en geen herstel van de infrastructuur als het ten einde loopt." Gaandeweg de discussie sloeg hij heftiger op de trom: ,,De massaliteit fan de problemen wurdt hieltyd grutter.” Pijnlijke situaties zoals in het terroristische trefcentrum Molenbeek en in enclaves onder Parijs zijn op termijn ook voor Dantumadiel volgens hem te voorzien als de toestroom te groot wordt. Verslag: Jelle Raap