Bruggen Súd Ie door bijdrage Waddenfonds omhoog naar 2.50 meter

DOKKUM - De Súd Ie kan met een bijdrage uit het Waddenfonds geschikt worden gemaakt voor boten tot 2.50 meter hoog. De eerste fase van het bevaarbaar maken van de Súd Ie is al in volle gang, zo wordt er bijvoorbeeld nieuwe oeverbescherming aangebracht. Vanuit het programma Súd Ie en Wetterfront zijn er daarnaast in Dokkum kwalitatief goede voorzieningen gerealiseerd voor de watersport. Met deze Waddenfondsbijdrage kan ook fase twee worden uitgevoerd: het ophogen van de bruggen. Zo krijgen middelgrote motorboten (Dm-klasse) toegang tot de Súd Ie.

De volgende bruggen worden opgehoogd: Halvemaanspoortbrug (Dokkum), de Wite Brêge (tussen Anjum en Ee), de Saatsenbrêge (laatste brug voor sluis Ezumazijl) en de fietsbrug Grutte Tille (bij Reidswal). De brug tussen de poldergemalen in de Kolken wordt verwijderd. Hier wordt namelijk gezorgd voor een andere ontsluiting. Daarnaast wordt er een trailerhelling aangelegd bij een parkeerterrein aan de Lauwersseewei (ter hoogte van Wetsens) en worden er 18 visplaatsen gerealiseerd. De gemeente Dongeradeel, Provinsje Fryslân en het Waddenfonds betalen ieder 1 miljoen euro. Sportvisserij Fryslân draagt € 30.000,- bij. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2016-2018. Vroeger was de Súd Ie met de daaraan verbonden opvaarten naar de dorpen een belangrijke levensader voor het gebied. Deze historische vaarroute verbond Dokkum en het omliggende gebied direct met de Lauwerszee (welke in 1969 Lauwersmeer is geworden). Momenteel wordt deze oude zeeslenk Súd Ie in ere hersteld en opgewaardeerd naar een vaarroute voor rustzoekende vaarrecreanten. De Súd Ie wordt ook voor vissen toegankelijker gemaakt. De ecologische opwaardering in opdracht van Wetterskip Fryslân resulteert in de aanleg van ruim 8 kilometer natuurvriendelijke oever. Deze oevers bieden schuil-, paai- en opgroeimogelijkheden voor trekvissen. Het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum sluit aan op andere Waddenfondsprojecten, waaronder het ‘Rondje Lauwersmeer’. Hierdoor wordt de hele regio recreatief versterkt. De regio kent naast Dokkum verschillende waardevolle cultuurhistorische kernen. De samenwerkende overheden vinden het belangrijk dat deze dorpen beter toegankelijk worden gemaakt voor rustzoekende recreanten. Bovendien wordt daarmee de omgeving aantrekkelijker voor inwoners zelf. Er zijn plannen om ook het herstel van enkele oude opvaarten naar dorpen binnen bereik te brengen. Dit in samenhang met het herstel van jaachpaden als recreatieve fietsroutes langs het water van de Súd Ie. Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds.