Geslaagd: C.s.g. Dockingacollege Dokkum/Ferwert

Dokkum - Geslaagden van het C.s.g. Dockingacollege Dokkum/Ferwert.

VMBO;

Basisberoepsgerichte leerweg;

Economie;

Mattheüs Feenstra, Burdaard; Melvin Groenbos, Robin Hoekstra, Henry Mulder, Rutmer Streekstra, Erfan Zare Karizi, allen Dokkum;

Sierou Heidstra, De Westereen; Lars de Lange, Broeksterwald; Rixte Ludema, Sibrandahûs; Nicky van der Staal, Damwald.

Techniek;

Bartele Adema, Twilco Wijbenga, beiden Twijzelerheide; Raymon Bakker, Eeltje Boersma, Arjen Bos, Jelmer Douma, Jelmer van der Galiën, Martin Kingma, Anton van Manen, Auke Oegema, Nizar Salah Ahmed, Frank van der Ploeg, Marnix van der Ploeg, Jan Willem Stiemsma, Nathan Suderée, Janieck van der Velde, Keimpe de Vries, Jacco van Wijk, Sander van der Zwaag, allen Dokkum;

Mathijs Berger, Feanwalden;Jarno Borg, Noardburgum;Jeffrey Daalmeijer, Leeuwarden; Nick van Dijk, Hallum; Jorrit Hansma, Wessel de Roos, Anne Jan Sonnema, Fokke Veenstra, Yoëll Veenstra, allen De Westereen; Freerk Jan de Hoop, Jack Kempenaar, Oriana Reitsma, Patrick Zijlstra, allen Damwâld;Reinier Keizer, Westergeest; Brend van der Kooi, Wybren Politiek, beiden Ferwert; Oene-Jan Koopmans, Gerrit Stienstra, beiden Holwerd;

Robin Lourens, Zwagerbosch; Derk van der Meulen, Hiaure; Jelmer Roodhart, Wâlterswâld; Edsko Sibma, Foudgum; Michiel Spies, Aldtsjerk; Fokke Jan de Swart, Metslawier; Klaas Vlieger, Twijzel (Cum Laude);

Zorg en welzijn;

Chen Bakker, Elizabeth Broekema, Durkje Cuperus, Andrea Dijkstra, Wenwen Foo, Melissa Plooy, Sara Kumanová, allen Dokkum; Christina Bierma, Anneke Oevering, beiden Holwerd; Anouk Douma, Marjanne de Lau, beiden Blije; Ellard Douma, Bianke de Graaf, Julia Kamstra, allen Ternaard; Denise de Graaf, Jellina Kamminga, beiden De Westereen; Fenna Katsma, Laila Salverda, beiden Munein; Hilde van der Meer, Damwâld; Sjutjanna van der Meer, Hieke de Vries, Iris de Vries, allen Noardburgum; Janine Mossel, Hester van der Wielen, beiden Ee; Grietje Soepboer, Walterswald; Corina Tjeerdsma, Niawier; Daniël-Wytse Toren, Hantum; Sije van der Veen, Hurdegaryp; Eelkje van der Velde, Ferwert; Renske Visser, Oostrum;

Kaderberoepsgerichte leerweg;

Economie;

Magda Bouma, Anjum; Laura Kampstra, Ternaard; Klaas van Meekeren, Driezum; Jeanine Postma, (Cum Laude), Anita van der West, beiden De Westereen; Christine Wissmann. Dokkum.

Techniek;

Tom van den Berg, Driezum; Tim Boersma, Burdaard; Jesse Elzinga, Paru Rai, beiden Damwâld; Ruurd Folkertsma, Reitsum; Klaas Jan de Groot, Wâlterswâd; Pieter Eelke Halma, Gytsjerk; Jelmer Hoeksma, Jurgen Jousma, Isaäk Sjoerd van der Meulen, Hylke Jelte Miedema, allen Dokkum; Ype de Jong, Jannum; Pieter Kempenaar, Gerwin Westra, beiden De Westereen; Marco van der Meer, Lieuwe Veenema, beiden Holwerd; Nanne Meindersma, Terry Tjeerdsma, beiden Metslawier; Lars Peterson, Zwagerbosch; Kay Steegstra, Ee; Eppie Weidenaar, Oosternijkerk; Auke Sybren Wienia, Oostrum; Tjipke Henk Zijlstra, Ferwert.

Zorg en welzijn;

Merel Bathoorn, Taylor Danes, Ellen Gerlofs, Ingrid Koldijk, Ylse Marleen Kootstra, Anna Smit, Femke de Vries, allen Dokkum; Maria Bergsma, Esther Zijlstra, beiden Ternaard; Myrna Dijkstra, Aline Krijnen, Li-an Pander, allen Burdaard; Anna Groen, Anjum; Myrthe Kamminga, Damwâld; Nelie van der Kooi, Ferwert; Baukje Terpstra, Oosternijkerk; Hanna Visser, Rinsumageast; Sylvia Visser, Ee; Fokje Wijnsma, Broeksterwald.

VMBO Theoretisch;

Famke Adema, Bauke Mol, Metslawier;

Max van Amersfoort, Michel Bakker, Jan Jaap de Boer, Ilse Bokkema, Marco Boomsma, Andrea Boonstra, Sander Brandsma, Arjan Eelkema, Suzanne Fennema, Eline Geertsma, Mike Jellema, Jitze Krol, Robin Ludema, Simone Nicolai, Freddy Schregardus, Arenda Terpstra, Miriam Veldema, Anne-Rixt Visser, Rianne Visser, Merel de Vries, allen Dokkum; Aaltje Boonstra, Louise Fruitema, Christian Kuik, Ilse Malda, Jacco Rienks, Xander de Vries, allen Holwerd; Iris Bouma, Aldtsjerk; Eline Dijkstra, Janny Groen, Sebastiaan Groen, Tonke Oosterhoff, Jacob Hilbert Kronemeijer, Jeltsje Postma, Jente Slager, Jelmer Wijma, Doeke Jan Wilman, allen Oosternijkerk; Jacob Duinstra, Driezum; Ypie Folkertsma, Niels Geerlink, Iris Jellema, Karst Koning, Tulga van der Velde, Michel van der Woude, allen Burdaard; Kees Hovinga, Lukas Zijlstra, beiden Anjum; Hennie Inia, De Falom; Meindert de Jong, Ee; Jelte Koster, Hantum; Sjoerd Gerben Lei, Paesens; Hidde Mos, Aalsum; Anouk Pebesma, Tjeerd van Seggeren, beiden Damwâld; Jenny Posthumus, Romy Rijpstra, Henny Sijtsma, Andries Vlasman, allen Ternaard; Arjen Raap, Oostrum; Jorrit Rauwerda, Readtsjerk;Yashur Seelt, Wierum; Alle Sonnema, Lioessens; Wiebe Visser, Engwierum.

VMBO Gemengde leerweg;

Zorg en welzijn;

Grytsje Groen, Paesens; Martina Groen, Damwâd; Miranda van der Hout, Hantum; Nynke Kooistra, Engwierum; Alina Timmerman, Anjum; Aukje van der Weg, Ternaard.

VMBO theoretisch locatie Ferwert;

Nienke Akkerman, Janco Beintema, Wietze Bronkema, Egbert Hazewindus, Anni Karapetjan, allen Ferwert; Lydia Beumer, (Cum Laude); Minke Fahner, Renze Krol, Thomas van der Ley, Ruben Visser, Sivard Visser, Harold Tjokrosetiko, allen Hallum; Antsje Bloem, Reitsum; Daniëlle Bouma, Lars de Jong, Wilco Stephan Kok, Hendrik van der Veen, Kornelis van der Veen, Wendy Nijdam, Sharona van Slooten, allen Marrum; Wiena Douwes, Ypie van Sinderen, Wytske Woudsma, allen Blije; Marieke Elgersma, Simone Tolsma, beiden Wânswert; Thirza Fekkes, Hegebeintum; Rendert Hiddema, Holwerd; Lars Wouda, Burdaard;

Havo;

Marijke Adema, Holwerd; Tom Admiraal, Fatima Asghari, Ilse-May Bangma, Amarens Breteler, Julian Brouwer, Jelle Buningh, Raoul Buwalda, Astrid Dijkstra, Willem-Jakob Duijff, Jan Duursma, Hamed Ghouli, Stefan Groeneveld, Myrthe van der Heide, Elze Hoekstra, Rik Hoogterp, Wiard Jelsma, Ilse de Jong, Lisa de Jong, Maurik de Jong, Germ Metzlar, Jesse Jacob Lei, Celine Pranger, Justin Renkema, Claudio Shahbazi, Gerben Sijtsma, Jort Sijtsma, Marly Visser, Tjerk Pieter de Vries, Myrthe Westra, Niels Willebrands, Hang Zheng, allen Dokkum; Rinse Alkema, Evely Bloem, Jaldert Brandsma, Bauke Bruining, Wouter Dijkstra, Bauke-Jan Douma, Mariska Fernando, Annemarieke de Jager, Tineke de Jager, Margriet van Meekeren, Matthea Renes, Hanna Ros, Johannes Oldersma, Rien Stenekes, Damwald; Julian Atema, Thomas Spies, Aldtsjerk; Sander Bosch, Bornwird; Falco Braaksma, Freerk Hoekstra, Stefan van der Heide, Ingrid Jellema, Saskia Smit, Remco Veenstra, Tjitske Verbeek, allen Wâlterswâld; Geertje Braaksma, Douwe Auke Groenhof, Neeltje Hietkamp, Ellard Hoekstra, Jelmer de Vries, allen Feanwâlden; Aline Brouwer, René Damstra, Marnick Douma, Genna Visser, allen De Westereen; Hidde Dijkstra, Sybren Dijkstra, Freark Kloosterman, Femke Hempenius, allen Burdaard; Anne Elzinga, Amber Groendijk, Linde Groendijk, Romy Harthoorn, allen Schiermonnikoog; Louise Groen, Paesens; Alida Halma, Gytsjerk; Klaske Hoeksma, Westergeest; Ate Piet Hoekstra, Niawier; Esther Hofer, Amber Meindertsma, Tjitske de Jong, allen Driezum; Niels de Jager, Oentsjerk; Zoë Jelsma, Aalsum; Douwe Sjoerd Kerkstra, Rob Visser, Willem Visser, allen Rinsumageast; Jefta Koopmans, Wierum; Harm Koree, Anjum; Mariëlle Kuiper, Keimpe Jens Seepma, Pieter Sikkema, Jacob Torensma, allen Oosternijkerk; Jonathan Loogman, Hurdegaryp; Richard van der Mark, Akkelyn van der Veen, Wychard Visser, allen Munein; Wiepkje Meindertsma, Wyns; Wybe Meinema, Metslawier; Joukje Marije Overdijk, Reino Vanger, Hantumhuizen; Sjoerd Politiek, Sybren Politiek, Lydia Speijker, allen Froukje Vroom, Ferwert; Jan-Pieter Prins, Anne-Grada Talsma, beiden Ternaard; Martine Reitsma, Jannum; Sabine Visser, Hantum; Sjoeke de Vries, Hiaure; Rindert Ykema, Raard; Symen Zandstra, Zwagerbosch;

Atheneum;

Emma Admiraal, Marike de Boer, Sil van Dijk, Guido de Graaf, Giliam de Jong, Femke van Seijen, Lisanne Tamminga, Anna Vellinga, Laura Westerhof, allen Dokkum; Hein Boersma, Wouter Horjus, Jacko Korporaal, allen Feanwalden; Anne-Baukje Coster, Oosternijkerk; Anke Faber, Anjum; Simon Fokkema, Wâlterswâld; Treske Hacquebord, Aalsum; Elrieke van Hunen, Ferwert; Eva Jansen, Wendy van der Veen, beiden Broeksterwâld; Mike Miedema, Rinsumageast; Gerrit van der Pas, Wytske van der Veen, Arjen Venema, Berber Wiegersma, allen Damwâld; Patrick de Roos, De Westereen; Hiske Slager, Blije; David de Vries, Ternaard; Anna Tjitske Wienia, Oostrum.

Gymnasium;

Johannes Attema, Rixt Dijkstra, Meike Holdinga, Wieneke Jansma, Anasa Nišic, Mats Punt, Daniël Sterrenburg, Durk Jan de Vries, Femke van der Zant, allen Dokkum; Annette Castelein, Burgum; Nynke Hoekstra, Jislum; Stefan de Jong, Blije; Sanne Marije Komrij, Broeksterwâd; Nadja Koning, Burdaard; Lidewij Scholtens, Feanwâlden; Fieke Teertstra, Damwâld; Erik Zuidema, Wâlterswâld.