Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg

LEEUWARDEN - De Friese onderwijsinstellingen – voortgezet onderwijs en mbo -  en gemeenten hebben op woensdag 22 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend die de aanpak voortijdig schoolverlaten een krachtig vervolg geeft.

Al enkele jaren werken de scholen uit het voortgezet onderwijs en mbo instellingen met gemeenten en de RMC’s nauw samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. En met succes! Friesland kent het laagste vsv-cijfer van Nederland. Dat ligt vooral aan de unieke samenwerking tussen alle partijen. Korte lijnen, snelle informatieoverdracht en het vervagen van de gemeentelijke grenzen zorgen ervoor dat jongeren in beeld blijven en weer op koers geholpen worden. In februari 2016 kondigde minister Bussemaker aan dat er opnieuw middelen beschikbaar komen om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Hiermee vindt er ook een verbreding van de doelgroep plaats. Naast voortijdige schoolverlaters uit voortgezet onderwijs en het mbo, komt er ook extra aandacht en inzet op jongeren die een kwetsbare positie hebben in het speciaal en praktijkonderwijs, in de Entree-opleidingen en de internationale schakelklassen. Met de nieuwe aanpak komen budgetten beschikbaar voor zowel onderwijs als gemeenten om provinciale en regionale maatregelen te nemen om voortijdig schoolverlaten te bestrijden en een vangnet te creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Met de ondertekening van de overeenkomst neemt ROC Friese Poort de rol als contactschool over van het Nordwin College. Voorheen was het de onderwijsinstelling die de regie voerde, de partijen aan tafel bracht en woordvoerder/budgethouder voor het ministerie OC&W was. Nu krijgen ook de gemeenten een dergelijke rol toebedeeld. Het uiteindelijk doel van het plan is om het voortijdig schoolverlaten nog verder terug te dringen. Friesland heeft de ambitie om in het schooljaar 2019-2020 niet meer dan 600 jongeren de school voortijdig te laten verlaten. Een vermindering van bijna 22%. Om het gezamenlijk doel te bereiken, hebben coördinatoren van de drie RMC-regio’s  samen met de onderwijsinstellingen drie maatregelen ontwikkeld: Stay in school, Take the next step en Back to school. De maatregelen richten zich op het voorkomen van uitval, organiseren van een netwerk rond de overstapmomenten van jongeren en natuurlijk om jongeren weer terug te krijgen naar school. Zo wordt er Friesland breed gewerkt met de 'Overstapkalender VO-MBO', waarin afspraken zijn gemaakt over wie op welk moment in het jaar de leerling onder zijn hoede heeft en hoe hierover tussen de scholen wordt gecommuniceerd. Dit heeft er toe geleid dat er steeds minder leerlingen uitvallen in de overstap van het VO naar het MBO. In het schooljaar 2014/2015 waren de uitvalpercentages van Friesland Noord 0,3 %, zuidwest Friesland 0,5% en van De Friese Wouden 0,5%. Het landelijk gemiddelde is bij de overgang van vo naar mbo 1,15 %.