Waterhuishuishouding op Schiermonnikoog klaar voor de toekomst

SCHIERMONNIKOOG - Wetterskip Fryslân heeft, in samenwerking met agrariërs, Natuurmonumenten en gemeente, de afgelopen drie jaar de waterhuishouding op Schiermonnikoog voor landbouw, natuur en recreatie klaar voor de toekomst gemaakt. In die drie jaar is op het eiland meer waterberging gecreëerd om wateroverlast tegen te gaan en geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en bestrijding van verdroging. Met een fietstocht langs de onderdelen van het project zijn de werkzaamheden vrijdag 1 juli officieel afgerond.

Beperken wateroverlast Om wateroverlast bij extreme neerslag op het eiland te beperken, is er meer ruimte gemaakt voor waterberging. Hiervoor legden de grondeigenaren in de polder twee kilometer natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast zijn er extra stuwen geplaatst om het water langer vast te houden, wat ook gunstig is voor de weidevogels. En om het water in de Banckspolder beter te kunnen afvoeren, zijn de stuwen bij de spuiduiker vervangen en geautomatiseerd. Minder verdroging Tussen de ijsbaan en de Berkenplas is een ondiepe, brede slenk aangelegd. Hier kan het schaarse, zoete water langer worden vastgehouden. Daarnaast wordt de slenk gebruikt voor het wateroverschot van de ijsbaan. Het water wordt benut om het grondwater rond de Berkenplas aan te vullen om verdroging in dit gebied tegen te gaan. Ook rond de Arnicaweide zijn maatregelen getroffen om zoet water langer vast te houden. Schoon zwemwater In samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente investeerde het waterschap in een verbetering van de waterkwaliteit van de Berkenplas. Om de groei van blauwalg tegen te gaan, is aan de zuidkant van de zwemplas een helofytenfilter aangelegd. Dit natuurlijke filter, dat bestaat uit zand en riet, zuivert het zwemwater. Kosten De werkzaamheden, onderdeel van het Watergebiedsplan Schiermonnikoog, kosten in totaal 1,7 miljoen. Hiervan is 70 procent gefinancierd met subsidies van Rijk en provincie Fryslân. Watergebiedsplannen Wetterskip Fryslân stelt in samenwerking met de omgeving watergebiedsplannen op voor haar beheergebied. Hierin staat hoe het waterschap het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten worden opgelost. Watergebiedsplan Schiermonnikoog is afgestemd op het Beheerplan Natura 2000 en opgenomen in het Beheer en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog (BIP+). FOTO: ILJA ZONNEVELD.