'In prachtich moaie dyk troch Ie'

EE - Hoe snel mag er gereden worden? Moet er één bushalte komen of meerdere? En hoe moeten de dorpsentrees eruit komen te zien? Bewoners uit het dorp Ee hielden zich het afgelopen half jaar bezig met het antwoord op deze vragen. De provincie Fryslân vroeg ze mee te denken over hoe de nieuwe weg eruit moet komen te zien. Inmiddels ligt het schetsontwerp voor de nieuwe weg klaar.

,,Ie is in prachtich terpdoarp, mei in beskerme doarpsgesicht, vertelt Hans Kroodsma. ,,Mar ast no troch it doarp rydst, sjochtst dêr hast neat fan. It soe sa moai wêze as dat oars wurdt, dat minsken earder efkes yn ús doarp komme sjen.” Kroodsma is voorzitter van het dorpsbelang in Ee. Zo werd hij benaderd door de provincie om mee te denken over de nieuwe weg. Er volgden meerdere gesprekken. Daarbij zat ook de DOM-commissie, de gemeente Dongeradeel en adviesbureau Sweco. ,,Wy waarden der fan it begjin ôf oan hiel goed by belutsen”, vertelt Kroodsma. Naast de gesprekken werden er inloopavonden georganiseerd voor de inwoners van het dorp. De mensen die niet bij de inloopavonden aanwezig konden zijn, mochten online een enquête invullen. ,,Sa besochten wy it hiele doarp mei  tinke te litten”, legt projectleider Hendrik Vries uit. Vries: ,,Wat wy wolle is yn it foarste plak fansels in feilige dyk. Mar tagelyk wolle wy ek in dyk dy’t goed by de omjouwing past. En wa wit dat no better as de minsken út it doarp sels? Dêrom woene we by dizze minsken op syk nei de ynformaasje.” De inloopavonden werden goed bezocht. En ook tijdens de gesprekken met dorpsbelang en de DOM-commissie werd er goed meegedacht. Het schetsontwerp werd vorige week gepresenteerd tijdens de laatste inloopavond. Jelmer Kok, voorzitter van de DOM-commissie: ,,Ik ha echt it idee dat der lústere is nei wat it doarp wol. Elkenien op deselde streek krije is fansels wol hiel lestich. Mar wy binne hiel tefreden oer hoe’t it proses ferrûn is. En ik tink echt dat wy no in prachtich moaie dyk krije.” Ook Kroodsma is het daarmee eens. ,,De plannen sjogge der goed út. Mar ik tink wol dat it foar de minsken ek efkes wennen wurdt aanst. Wy moatte stadiger troch it doarp ride en rjochts hat straks foarrang. Dat is wol efkes oars as dat it no is. Mar wy binne positiyf en hoopje dat it der goed út komt te sjen”. Wanneer de werkzaamheden aan de weg beginnen is op dit moment nog niet bekend. ,,Wy wurkje earst de details yn it sketsuntwerp fierder út ta in definityf ûntwerp”, vertelt Vries. Wy moatte dan ek sjen oft wy bygelyks kabels en leidingen ferlizze moatte. Mar sa as it no stiet, tinke we dat we healwei 2017 starte kinnen.” Meer informatie over de werkzaamheden in Ee is te vinden op www.fryslan.frl/ee