FNP stelt vragen over mogelijke fusies lokale omroepen

BUITENPOST - De FNP-fractie van Achtkarspelen heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke fusies van lokale omroepen. Vanuit Den Haag zijn er de voorstellen gekomen om lokale omroepen te bundelen tot zogenoemde streekomroepen. Voor de regio Achtkarspelen en omgeving zou dat betekenen dat RTVNOF, Kanaal 30, Omroep LEO, Smelne FM, Radio Stad Harlingen, Radio Eenhoorn en Radio Middelsee zouden moeten fuseren.

'Foar ús lokale omroppen Kanaal 30, wêr’t wy as Achtkarspelen in kontrakt mei hawwe, en RTV NOF soe dit in dramatysk gefolch hawwe kinne oangeande de eigen kultuer en mienskip, en de kenmerkende wize wêrop dizze beide omroppen útstjoere. It draaien op frijwilligers hat by dizze omroppen fansels ek te krijen mei dat sy harren by de omrop thús fiele en net ûnderdiel binne fan it te grut gehiel', stelt Wietske Poelman namens het FNP. Kanaal 30 en RTV NOF hebben als het goed is overleg gehad met de gemeentes, dus ook met de gemeente Achtkarspelen. De FNP stelt de volgende vragen: 'Kin it Kolleezje befêstigje dat der in posityf petear west hat mei Kanaal 30 en RTV NOF en dat de konklúzje unanym wie dat dizze beide omroppen gearwurkje kinne opdat fierdere fúzjes net oan de oarder wêze soene?' en 'Kin it Kolleezje tasizze foar safier har foech it talit om dizze gearwurking iepenlik te stypjen en sa mooglik hjirfoar ek aktyf Den Haach te benaderjen?' Het college beantwoordt de vragen binnen 30 dagen.