Extra middelen voor meer participatie van 65-plussers binnen kunst en cultuur

Buitenpost - In de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland start binnenkort het project TIJD VOOR TALENT/TIID FOAR TALINT van Keunstwurk. Tijdens het project werken professionals uit gemeenten, cultuur- en welzijnsorganisaties aan een methodiek die zich richt op het ontwikkelen van aanbod voor 65-plussers en het werken met deze doelgroep. De methodiek kan vervolgens ook in andere Friese gemeenten en organisaties toegepast worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat 65-plussers in Fryslân meer en actiever meedoen aan culturele activiteiten. Om dat te kunnen bereiken is het nodig om te weten waar de behoeftes liggen. En om aanbod te ontwikkelen dat gevarieerd, aansprekend  en  uitdagend is. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met professionals uit de cultuur-, zorg- en welzijnssectoren. Zij gaan concreet aan het werk in projecten waaraan de doelgroep actief deelneemt. Daarnaast wordt gebouwd aan sterke netwerken die met elkaar de doelgroep kennen en weten te vinden. Met een opvallende, cultureel ingerichte bus doorkruist het project TIJD VOOR TALENT daarom binnenkort gemeentes, waarbij mensen van 65 jaar en ouder uitgenodigd worden om in de eigen taal en omgeving verhaal te doen over wensen en ervaringen over kunst en cultuur. Het samenwerkingsproject TIJD VOOR TALENT speelt in op de ingrijpende demografische veranderingen waar Fryslân de komende jaren mee te maken krijgt. Krimp en vergrijzing zijn hierin kernwoorden met gevolgen als afname van het voorzieningenniveau en in het verlengde daarvan de mobiliteit. Door samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn dragen we bij aan gezonder ouder worden. Daarnaast is Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 aanleiding. Het concept van Leeuwarden-Fryslân 2018 is iepen mienskip. Op allerlei manieren en terreinen wordt gewerkt aan cultuurparticipatie. In Fryslân ontstaan in de aanloop naar 2018 steeds meer netwerken in cultuur, zorg, onderwijs en het sociale domein waarin gewerkt wordt aan eigen ideeën over participatie door cultuur en over cultuur met participatie. Naast een bedrag van 30.000 euro subsidie van de provincie Fryslân, stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende twee jaren 80.000 euro subsidie beschikbaar om de participatie van 65-plussers binnen kunst en cultuur te vergroten. Ook de gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen hebben een financiële bijdrage toegezegd. De aftrap van dit bijzondere project ‘TIJD VOOR TALENT - TIID FOAR TALINT’ vindt plaats op 22 november in het gemeentehuis in Buitenpost.