Een natter Reahel West bij Buitenpost voor natuurontwikkeling

Buitenpost - Het gebied Reahel West bij Buitenpost wordt heringericht om het gebied geschikter te maken voor de natuur. Momenteel verdroogt het gebied door een laag waterpeil. Veel natuur is om die reden al verdwenen. Een hoger waterpeil in de winter in het gebied zorgt er straks voor dat bijzondere planten zoals de rietorchis zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij is een nat gebied ook een geschikt leefgebied voor moeras- en weidevogels. In totaal wordt er 120 hectare ingericht.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Dit is al in prachtich natuergebiet. We wolle der mear úthelje sadat ûnder oare greidefûgels mear profitearje kinne fan dit gebiet. De greidefûgels hearre by it Fryske lânskip. Wy dogge ús bêst om harren hjir te hâlden.” Kwelwater in het gebied In polder Reahel is veel kwelwater. Dat is grondwater dat naar boven komt en dat rijk is aan mineralen. Deze mineralen zijn goed voor heel veel zeldzame mossen, planten en insecten die op hun beurt weer vogels en andere dieren aantrekken. Naast weidevogels komen er ook moerasvogels op af, zoals de roerdomp en blauwborst. De kwel zorgt voor een gevarieerd landschap met natte hooilanden, kleine moerassen en bossen met veel elzen en wilgen. Een landschap met een rijk planten- en dierenleven. Meer ruimte voor het kwelwater Om meer kwelwater in het gebied te krijgen, wordt het waterpeil in het natuurgebied verhoogd. De aannemer die de maatregelen uitvoert verbreedt de sloten en maakt ze dieper. De aannemer verflauwt in het natuurgebied op enkele plaatsen de oevers van de sloten. Daar ontstaan plas-dras gebieden (plassen water in het land). De natuur is van ons allemaal In het noordelijk deel van polder Reahel kun je prachtig van het gebied genieten door over het Mem Wedman pad te wandelen. Deze route wordt verbeterd door het opnieuw inrichten van het pad en het aanleggen van nieuwe bruggetjes. Op die manier profiteert de natuur van de herinrichting, maar ook de mensen. Provincie Fryslân De provincie Fryslân werkt aan de ontwikkeling en het behoud van het Friese landschap en haar natuur. Daarvoor werkt de provincie samen met partners aan gebiedsontwikkelingsprojecten rondom natuur. Daarmee zet de provincie zich in voor de Friese natuur.