Op zoek naar het DNA van Noordoost Fryslân: wat bindt bedrijven en inwoners?

SURHUISTERVEEN - Op 15 november gaan Noordoost Friese ondernemers, raads- en Statenleden, overheden, onderwijs, dorpsbelangen en betrokken maatschappelijke organisaties op zoek naar het DNA van de regio. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in De Dikke Draai in Surhuisterveen.

Noordoost Fryslân staat bekend als een regio met betrokken inwoners en ondernemers die dwaande zijn in en voor de regio. Geen ‘zielige’ krimpregio, ondanks dat de demografische ontwikkelingen een belangrijke stempel drukken op het economisch toekomstperspectief. Overheden, ondernemers en maatschappelijke partners zullen samen moeten optrekken om de opgaven die hiermee gepaard gaan, op te pakken. Netwerkvorming en innovatie zijn daarbij belangrijk. Dit sluit goed aan bij de aanbevelingen die prof. dr. Pieter Tordoir deed tijdens zijn lezing in april jl. in Burgum over de economische toekomst van Noordoost Fryslân. Het DNA van de regio Tordoir ziet kansen in een ontwikkelingsmodel naar een krachtige streek via meer interlokale samenwerking. Om daar te komen, is het belangrijk om eerst te weten te komen wat deze regio bindt: het DNA van de regio. Tijdens een paneldiscussie met ondernemers, het MKB, onderwijs en wetenschapper Tordoir wordt 15 november geprobeerd antwoord te krijgen op deze vraag, wat in deze regio belangrijke bedrijfssectoren zijn en wat er nodig is vanuit het onderwijs of de overheden. Noordoost Fryslân proeftuin voor nieuw kabinet Naast Metropoolregio Amsterdam, Zeeland, de Drechtsteden en de regio's Eindhoven en Zwolle is Noordoost Fryslân in juni gekozen als proeftuin voor het nieuwe kabinet. Deze regio’s kennen allemaal een eigen samenwerkingsverband. Het Rijk wil door middel van deze proeftuinen inzicht krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De uitkomsten hiervan worden weer gebruikt als adviezen voor het volgende kabinet. De heer Tordoir is als wetenschapper eveneens verbonden aan de proeftuin Noordoost Fryslân. Expertmeetings Samen met ondernemers, de Fryske Akademy, Public Result, het ministerie van BZK, de VNG en IPO wordt deze proeftuin verder uitgewerkt en ingevuld. De uitkomsten uit de bijeenkomst van 15 november worden onder andere meegenomen in het eindadvies richting kabinetsformateur. Verder staan er nog expertmeetings met ondernemers, MKB, BZK, provincie, onderwijs en VNG gepland. De proeftuinperiode is kort en wordt in februari 2017 afgesloten vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.