Studenten lenig huisvesten in lisdodderijk natuurgebied

Feanwâlden - Met heftruck verplaatsbare studentenunits die met zonne-energie een heel jaar dienst kunnen doen in het Bûtenfjild onder Feanwâlden.

Volgens Oege Hiddema van stichting Wetterwâlden Bûtenfjild komt deze mogelijkheid binnen bereik nu vrijdag op het terrein van Romke Kinderman het kenniscentrum Het Brûsplak officieel is geopend. Studenten, experts en streekbewoners kunnen daar ideeȅn uitwisselen over onder meer waterbeheer en klimaatverandering aan de hand van praktijkproeven en demonstraties. “De units foar it húsfesten fan studinten binne eins in fariant op de trekkershut”, aldus Hiddema. “Studinten kinne sa hjir in hiel jier  ûnderdak fine, wilens de units simmerdeis te ferhieren binne oan ferbliuwsrekreanten”. In deze constructie kan er in de optiek van Hiddema sprake zijn van een doordacht verdienmodel. Het Brûsplak is ontworpen door Studio Tjeerd Veenhoven in samenwerking met Kenniswerkplaats Noordoost-Fryslân, stichting Wetterwâlden-Bûtenfjild, dorpsbelangen Feanwâlden-Feanwâldsterwal e.o. en het projectteam Better Wetter. Vanuit hier kan ook onderzoek worden verricht naar natte teelten en slimme vormen van waterbeheer die economische zijn te benutten. Veenhoven noemde als voorbeeld de lisdodde die zowel extreme droogte als veel water verdraagt. “De plant kan dienst doen voor een waterretentiesysteem”. Economische toepassingen van de lisdodde zijn er nu al op veel terreinen zoals het aanwenden als isolatiemateriaal voor spouwmuren of tussenwanden, het gebruik voor decoratieve doeleinden en het vullen van slaapkussens. “In combinatie met schimmels is er veel mogelijk, want schimmels hebben de toekomst”, zei hij te voorzien. “Het gaat nu om het kwalitatief verwaarden van de moerasplant”. Het realiseren van het Brûsplak is mogelijk geworden vanuit het provinciale subsidieprogramma ‘Fan ûnderen op’ en het Ondernemersfonds Dantumadiel. Het Nordwin College geldt hiervoor als de vaste penvoerder. Als voorzitter van het College van Bestuur van deze onderwijsinstelling concludeerde Ton Stierhout dat het kenniscentrum bruist van ideeȅn. “Misschien moeten we de bescheidenheid laten varen en genieten van alles wat er is. Laat het hier maar brûsen”. Wethouder Gerben Wiersma prees, met een snelle verwijzing naar de tekst van het Fryske Folksliet, vooral de inbreng van jongeren bij het project. “De jonge minsken kinne hjir bot by belutsen wurde”. Tot verbazing van velen demonstreerde Lisette van der Berg als studente samen met lector Duurzame Watersystemen Paul van Eijk ter plekke een onderwaterdrone. Hiermee kan onder meer de zuurgraad op uiteenlopende plaatsen worden gemeten. “Het vraagt een goede coördinatie tussen oog en hand. Sommige studenten gaan hiermee veertig tot zestig meter diep”. Bij deze werkwijze met nieuwe technieken staan niet alleen de meetresultaten centraal, maar leren studenten ook werkenderwijs hoe bijvoorbeeld een statistisch meetsysteem in elkaar steekt. Daarnaast leren ze meetplannen op te stellen en kaarten te maken of te interpreteren. Groot voordeel van de onderwaterdrone is volgens Paul van Eijk dat met name de jongeren die veel gamen snel met de apparatuur kunnen omgaan. Grondlegger van het programma Better Wetter is Eddy Wymenga die ecologische systemen in binnen- en buitenland vanuit zijn groeiende onderneming in  Feanwâlden bestudeert. Hij is ook de bedenker van het begrip ‘wetterboeren’ dat staat voor het benutten van water door boeren in de breedste zin van het woord. Met de experimenten met natte teelten in het Bûtenfjild kan op deze gedachte worden voortgeborduurd. Bij Het Brûsplak zijn streekbewoners te allen tijde welkom, maar ook toeristen en recreanten die het gebied verder willen verkennen. TEKST EN FOTO'S JELLE RAAP