Nieuwe streekkenners voor streekplatform Noordoost Fryslân

Burgum - Han Westerhof, Berber Dedden, Barend van der Veen, Bothilde Buma, Gerda Bos-Jonkman en Yvonne Hiemstra zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als leden van het nieuwe streekplatform Noordoost Fryslân. Zo’n vijfentwintig betrokken en enthousiaste bewoners uit het gebied toonden interesse in deze vrijwillige functie. “It animo foar dizze funksje gie ús ferwachtigen te boppe”, aldus gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer. Onder aanvoering van de gebiedsgedeputeerde helpt het streekplatform bij het ontwikkelen en begeleiden van projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. De leden gaan het gebied in op zoek naar goede projecten en het platform adviseert over het toekennen van Europese- en provinciale subsidies.

Inwoners van Noordoost Fryslân zijn gewend ‘het heft in eigen handen te nemen’. De termen; dwaande, een betrokken mienskip met een ‘handen uit de mouwen mentaliteit’,  doe democratie, coöperatieve initiatieven, zelfsturing, sterke sociale cohesie, samenhang en netwerken typeert de kracht van de inwoners van de regio. Met een steeds meer terugtredende overheid is die kracht meer dan nodig om de leefbaarheid in de regio te behouden en te versterken. Ter ondersteuning van inwonersinitiatieven kan gebruik worden gemaakt van twee subsidieregelingen. De Europese steunregeling LEADER en het zogenaamde Iepen Mienskipsfûns, een provinciale subsidieregeling. Initiatiefnemers van projecten worden geholpen bij het opzetten van de projectplannen door medewerkers van Netwerk Noordoost in het Streekhûs in Burgum. Vanuit de samenwerkingsagenda Netwerk Noordoost werken de zes Noordoost Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân samen met ondernemers en maatschappelijke partners aan de sociaal economische ontwikkeling van het gebied. In het Streekhûs is het secretariaat voor het streekplatform te vinden.