Foarferkeap 20-ste nijjiersrevu Koatstertille

Kootstertille -  Op 29 en 30 desimber en 6,7,13 en 14 jannewaris binne de seis útfieringen fan de Tilster Nijjiersrevu “DERYN”. In spektakelstuk mei ûnder oaren prachtige muzyk fan Tseard Nauta en  lyk as oare jierren treffende lietteksten fan Geert Hager.

De foarkeap fan kaarten is op woansdei 7 desimber fan 19.00 oant 20.30 oere yn it Tillehûs yn Koatstertille. Dernei binne de kaarten te bestellen fia https://mgtickets.nl/ en oan de seal, mar op is op. Prizen: 29 en 30 desimber € 12,50; 6,7,13 en 14 jannewaris € 15 (mei muzyk).