Verder onderzoek voor de Skieding

Surhuisterveen - Om een juiste beslissing te kunnen nemen over de oplossing voor de Skieding, is eerst meer onderzoek nodig. Dat liet het college van Gedeputeerde Staten vandaag weten. De provincie wil de weg tussen Surhuisterveen en de A7 veiliger maken en de doorstroming verbeteren.

Eerder onderzocht de provincie de milieueffecten van verschillende oplossingen voor de weg in een milieueffectrapportage. Van een aantal van deze oplossingen maakt de provincie nu ook de maatschappelijke en economische effecten inzichtelijk. Dit gebeurt met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. “Dit projektfreget in sekuere hifking fan alle belangen“, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Om- en oanwenners binne tige belutsen by de Skieding en tinke ferskillend oer de oplossing. Wy hawwe ek om dy reden frijwillich in MER-proseduere folge. Foar dat projekt is it needsaaklik dat wy in beslút nimme op grûn fan folsleine feiten. Foar neier ûndersyk nei de maatskiplike en ekonomyske effekten is yn dit gefal dan ek alle reden.” In de milieueffectrapportage onderzocht de provincie negen verschillende oplossingen voor de weg op milieueffecten. Zo werd bijvoorbeeld gekeken naar het effect van de weg oplandschap, natuur enarcheologie. Met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) onderzoekt de provincie nu ook de effecten op de maatschappij, de economie en de welvaart in de omgeving. Het gaat dus om de investeringen die gedaan worden en wat dit de maatschappij oplevert. In de MKBA onderzoekt de provincie de meest kansrijke varianten op basis van de MER en de inspraakreacties. Het gaat hierbij om de variant waarbij de huidige Skieding aangepakt wordt, en de variant ten westen van de huidige Skieding. Naar verwachting zijn de resultaten van de MKBA in het voorjaar bekend. Gedeputeerde Staten maken vervolgens een keuze. Die leggen zij voor aan Provinciale Staten. De verwachting is dat de keuze over de oplossing voor de Skieding in de zomer van 2017 genomen is. De provincie werkt daarna de plannen verder uit samen met de om- en aanwonenden. Afhankelijk van grondaankoop en de aanpassing van het bestemmingsplan, kan dan in 2019 de schep in de grond. Op de MER mochten om- en aanwonenden, gemeenten en andere betrokkenen hun zienswijze (mening) indienen. De provincie gaf op alle zienswijzen een reactie. Deze staan in een reactienota. Vanaf vandaag is de reactienota te downloaden op www.fryslan.frl/skieding. Daar is ook de volledige MER te vinden.