Maatregelen voor overlast De Sintrale As

Leeuwarden - Bij het project De Centrale As kwamen klachten binnen van omwonenden. De klachten gaan over geluidshinder en visuele hinder door de nieuwe weg. In een motie vroegen Provinciale Staten op 23 maart 2016 te komen met maatregelen om deze overlast te verminderen. De provincie stelt nu enkele maatregelen voor.

Met de gebiedsontwikkeling  werkt de provincie aan het mooier maken van het gebied rond de weg. Dit is de plus op het gebied. De maatregelen om de overlast te verminderen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Gedeputeerde Poepjes: “De aanleg van een weg heeft een grote impact op omwonenden. Er is wettelijk gezien geen directe noodzaak om dit soort maatregelen te treffen. Maar wij gedragen ons als gast in de leefomgeving van mensen. En wij kijken daarbij samen met omwonenden binnen onze mogelijkheden naar oplossingen. Niet voor iedere klacht is een oplossing en ook daarover gaan we in gesprek met de indiener.” In totaal gaat het om acht gevallen van overlast. De maatregelen richten zich vooral op het plaatsen van een grondwal, aanbrengen van extra beplanting of een ‘greenwall’. In een enkel geval komt er een extra geluidsmeting. De provincie hanteert een aantal uitgangspunten als basis voor de maatregelen. Zo moeten de maatregelen plaatsvinden in het publieke domein en niet op eigen terrein. Er worden geen grondaankopen gedaan. En de maatregelen moeten passen binnen de landschappelijke inpassingsvisie en het beeldkwaliteitsplan van het project. De kosten voor de maatregelen voor De Centrale zijn geraamd op een bedrag van € 1.080.000.