Herindelingsontwerp gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ter inzage

Dokkum -  Vanaf 1 december 2016 ligt het herindelingsontwerp van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ter inzage. De gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten hebben het herindelingsontwerp in hun vergaderingen van 24 november 2016 vastgesteld. Daarmee hebben zij formeel verklaard samen als één gemeente verder te willen gaan.

Wat staat er in het herindelingsontwerp? Het herindelingsontwerp gaat in op de motieven om als gemeenten samen verder te willen gaan, de nieuwe gemeentegrenzen, de visie op de nieuwe gemeente, het financiële toekomstbeeld en het draagvlak voor de herindeling. De beoogde datum voor de herindeling is 1 januari 2019. Zienswijzen Het herindelingsontwerp ligt van donderdag 1 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017 ter inzage bij de recepties van de drie gemeentehuizen. Ook is het herindelingsontwerp te bekijken op de websites van de drie gemeenten. Iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Alle informatie over het indienen van zienswijzen is op de websites van de drie gemeenten te lezen. Vervolg De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies is het vervolg op het herindelingsontwerp. De colleges van B&W leggen deze in maart 2017 ter besluitvorming voor aan de drie gemeenteraden. Bij goedkeuring door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de Provincie Fryslân en naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij beslissen uiteindelijk of de herindeling plaats mag vinden.