Nipte meerderheid Kollumerland verwacht openen winkels op zondagen

Kollum - Over het aantal reacties op het al of niet openstellen van winkels op zondag in Kollumerland c.a. is het college van burgemeester en wethouders teleurgesteld.

De teleurstelling kreeg voor burgemeester Bearn Bilker donderdag een dimensie extra, nadat Margreet van der Molen (ChristenUnie) de degens met hem kruiste. Van der Molen vroeg zich in de raadscommissie in eerste instantie af of de gemeente verplicht is geweest burgers en bedrijven in dit kader bij een inspraakprocedure te betrekken. “Als u dit wel doet, dan moet je iets doen met de inspraak”. Naderhand concludeerde ze dat het college niets met de inspraak heeft gedaan. “U hoort de burgers aan, maar doet wat u wilt”. Die opmerking schoot bij Bilker in het verkeerde keelgat. “Ik zeg niet dat ik beledigd ben, maar het voelt wel zo. Er is goed naar de burgers geluisterd. We hebben respect willen tonen voor de kerkgang”, zo stelde hij onder meer over de optie winkels alleen ’s middags vanaf twaalf tot zes uur open te stellen. Zwijgend Volgens Willem van der Veen (CDA) wil 87% van het aantal CDA-leden in Kollumerland c.a. de huidige situatie intact laten. Getergd door Bert Koonstra (PvdA) en Kevin Merkus (PvdA) over het werkelijke aantal stelde Van der Veen aanvankelijk dat dit een groot aantal betreft. Nadat Merkus opnieuw de kat de bel aanbond, gaf Van der Veen verdere tekst en uitleg. Het CDA heeft 140 leden in de gemeente waarvan 40 daadwerkelijk een reactie hebben gegeven. Het percentage van 87%  betreft deze veertig. “Veelzeggend”, aldus Sjoerd Keizer (PvdA). “Het geeft ook aan dat honderd leden geen reactie hebben gegeven en wie zwijgt stemt toe”. Het CDA nam nog geen officieel standpunt in, maar drong aan op het harmoniseren van het beleid in regionaal verband waarbij er naar een verantwoorde balans moet worden gezocht. Ook het CDA verweet het college niet naar de inspraakreacties te hebben geluisterd. De PvdA-fractie heeft zelfstandig de winkeliersorganisaties De Him in Kollum en OVK in Kollumerzwaag gepolst. De voorzitters van beide ondernemersclub hebben, aldus Sjoerd Keizer, aangegeven dat er middenstanders zullen zijn die moeite zullen hebben met het aanpassen van de verordening voor de winkeltijden. “Ben je tegen de zondagsopenstelling uit principe, dan doe je de winkel niet open. Heb je moeite met winkelen op zondag, dan blijf je thuis”. Met respect voor ieders standpunt is deze visie volgens Keizer goed te verdedigen. Hij voerde het bijbelboek Marcus 2, de verzen 23-27, aan voor het onderlijnen hiervan. Een latere aanvulling van de zijde van ChristenUnie sloot commissievoorzitter Frâns Boersma af met: “Wy moatte hjir mar gjin dispút oer de Bibel ha, want dan binne wy fuort net thús”. Die discussie mag er in de optiek van ChristenUnie wel in DDFK-verband worden aangezwengeld. “Misschien keert Dongeradeel dan terug op zijn schreden”. De nieuwe beleidslijn van Dongeradeel snijdt in de visie van Wieger Rekker (FNP) geen hout als argument, omdat  Achtkarspelen en zelfs Smallingerland een andersoortig beleid kennen. Enerzijds zei Rekker moeite te hebben met het innemen van een standpunt. “By in bloeiend wettersportdoarp dat wy foarsteane, komme jo der eins net ûnderút”. Het standpunt de winkels dan open te stellen vanaf twaalf uur noemde hij evenals de VVD arbitrair. Brant Visser (VVD) stelde voor de verordening aan te passen, maar daarbij de openingstijden vrij te laten. “Elk kin dit dan foar himsels útmeitsje”. Inspreker Harm de Hoop (Jumbo) stelde vooraf dat slechts een op de twintig medewerkers niet op zondag willen werken. Van een verplichte zondag als werkdag zal bij een weigerachtige houding geen sprake zijn. “De fraach is no foaral: springe jo op de trein of net. Jo kinne tsjin de boatsjeminsken sizze: leuk dat jimme op snein yn Kollum komme, mar far mar troch nei Dokkum. De fraach is dan: werom wol in benzinestasjon yn Aldwâld sân dagen yn ‘e wike iepen en net foar it earste libbensferlet? Wy binne al in hiel ein dy kant út”. Namens de landelijke vereniging voor de bevordering van zondagsrust en zondagsheiliging te Rhenen bepleitte Vogelaar vooraf een ander standpunt. “Zondag is niet onze vrije dag, maar de dag des Heren die door sommigen een Godsgeschenk wordt genoemd. De tien geboden zijn heilzaam voor mens en maatschappij. Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dat klinkt misschien wat ouderwets, maar het geeft wel weer waarvoor wij staan”. Qua stemverhouding - FNP, VVD en PvdA globaal genomen voor -  stevent  Kollumerland c.a. af op een openstelling van alle winkels op zondag in de hele gemeente. De hamvraag voor de raadsvergadering op 15 december is nu vooral in hoeverre de openingstijden beperkt zullen worden. TEKST JELLE RAAP