Stimuleringsregeling voor extra sociale huurwoningen

Leeuwarden - Meer woningen in de sociale huur. De provincie Fryslân voorziet in deze behoefte met een nieuwe regeling en stelt € 2,5 miljoen beschikbaar. De regeling is open van 19 december 2016 tot en met 30 december 2017.

De regeling stimuleert de bouw van extra sociale huurwoningen en heeft een 50/50-eis. Zo is de helft van de gebouwde woonruimte voor bijvoorbeeld starters en alleenwonenden. De andere helft is voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Door het hogere aantal statushouders in 2015 en 2016 is er behoefte aan extra sociale huurwoningen. Door de 50/50-eis is er geen verdringing op de sociale woningmarkt. Door statushouders sneller te huisvesten start ook de integratie en participatie van statushouders sneller. Behoefte De regeling komt mede tegemoet aan een motie van Provinciale Staten (PS). In deze motie staat dat de belangen van vluchtelingen, statushouders en woningzoekenden geborgd moeten zijn. Ook komt de regeling tegemoet aan een behoefte bij Friese gemeenten om financiering beschikbaar te stellen voor het bouwen van zelfstandige woonruimte voor statushouders. Het is een wettelijke taak van de gemeenten om te zorgen voor de huisvesting van statushouders. Meer informatie Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl/stimuleringsregelingsocialehuur