Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

Drachten - Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Door in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld moet omgaan.
Tot op heden lag het accent op de toegang tot en de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wethouder Houkje Rijpstra: ,,Mar foarkomme is fansels better. Ut petearen op skoallen ha we it dúdlike sinjaal krigen dat bern mear leare wolle oer hoe’t it wurket mei jild. Oer hoe maklik je wat keapje kinne op ôfbetelling, sûnder dat je troch ha wat dat úteinlik betsjut. Dêrneist wolle we foarkomme dat minsken dy’t mei in protte muoite har skulden oerwûn ha, werom falle yn âlde patroanen.”
Schulden vormen vaak een belemmering om bijvoorbeeld te werken, te sporten of mee te doen aan andere activiteiten. Men raakt snel in een isolement. Door meer dan voorheen mensen te motiveren om weer contact met de buitenwereld te maken is er meer kans dat men in de toekomst niet weer wordt opgezadeld met schulden. Uitgangspunt is en blijft dat de persoon zelf verantwoordelijk is voor het slagen van het traject.
Schulden komen in alle lagen voor
Mensen met lage inkomens zijn een belangrijke risicogroep omdat ze weinig spaargeld hebben om financiële tegenslagen op te vangen. Maar ook mensen met hogere inkomens kunnen met schulden te maken hebben. Gebeurtenissen in het leven zoals echtscheiding, werkloosheid en ziekte hangen vaak samen met het ontstaan van schulden. Het kan lastig zijn om snel het uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe inkomenssituatie. Het blijkt dat mensen drempels ervaren voordat ze zich melden bij schuldhulpverlening. Ze zien schuldhulpverlening als laatste redmiddel voor de allerergste gevallen, waartoe zij zichzelf niet rekenen. Gevolg is dat men pas aanklopt als er forse schulden zijn, maar dan is er al veel leed gepasseerd. Rijpstra: ,,Skulden leverje stress en oare sûnensproblemen op. Dat is foar de minsken sels slim, mar ek foar harren omjouwing. En der is dan faak gjin romte mear foar bygelyks wurkjen. Minsken reitsje yn in negative spiraal en dat soarget foar in hiele protte oare problemen. Dy sirkel moatte we trochbrekke.”
Om de drempel te verlagen, wil de gemeente met de inzet van vrijwilligers – die soms ervaringsdeskundige zijn - mensen begeleiden, niet alleen om bij beginnende financiële problemen erger te voorkomen, maar ook als nazorg om mensen te helpen overzicht over hun geldzaken te houden. Daarnaast worden afspraken gemaakt met nutsbedrijven en woningcorporaties om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden, zodat hulp kan worden aangeboden. Tenslotte kunnen mensen in de bijstand er ook voor kiezen om de vaste lasten direct vanuit de uitkering te laten betalen. Dit om de maatschappelijke kosten, maar bovenal het menselijk leed, voortvloeiend uit bijvoorbeeld huisuitzetting, te voorkomen.
Waar kan ik terecht?
Zit u met een vervelende financiële tegenslag en weet u niet meer hoe daar uit te komen? Dan is er voor de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van advies van een onafhankelijke adviseur, volledig afgestemd op uw situatie. U kunt zich daarvoor aanmelden via www.ping.nl of via telefoonnummer 06-125 810 75.
Of neem contact op met de dorpenteams en jeugdteams (via www.tichtbyelkoar.nl). De inzet van de gemeente Tytsjerksteradiel is om aan inwoners de ruimte te geven voor oplossingen, waaronder ook korte (hulp)trajecten, snelle hulp, en duurzame financiële dienstverlening.