Onderlinge betrokkenheid typeert Chr. Mannenkoor Pro Rege

Dokkum - De jaarlijkse ledenvergadering van Chr. Mannenkoor Pro Rege, gehouden op 7 februari, werd zoals gewoonlijk zeer goed bezocht. Voorzitter Andries Postma opende de vergadering met bijbellezing en gebed. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden in het afgelopen jaar van de koorleden Evert Postma en Halbe Halbesma en de echtgenotes van koorleden Nutte Cuperus en Arie van der Wiel.

In zijn openingswoord roemde de voorzitter de onderlinge betrokkenheid van de leden. Dit doet blijken wanneer binnen het koor bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden wat valt onder 'lief en leed'. De voorzitter bedankte de leden voor hun inzet tijdens de repetities en optredens. De verschillende commissies en bestuursleden werden bedankt voor de vele werkzaamheden ten gunste van het koor. Zeer verheugend is het feit dat aan het begin van dit jaar al weer twee nieuwe leden konden inschrijven. Pro Rege kan terug zien op een goed zangjaar met vele hoogtepunten, mede dankzij de inzet van dirigent Dirk Norbruis en de vaste begeleiders Anja Heikamp-Kommerie (orgel) en Ronald Postema (piano). Bestuur Aftredend (en niet herkiesbaar) secretaris Meint Jousma werd bedankt voor de vele werkzaamheden die hij als bestuurslid voor het koor heeft gedaan en kreeg als blijk hiervoor een cadeaubon en een bos bloemen. In zijn plaats neemt zitting de heer Jan Bergsma. Bestuurslid Hessel Heikamp is eveneens aftredend maar stelt zich opnieuw beschikbaar voor weer een periode van drie jaar. Bij de mededelingen werd vermeld dat Pro Rege meer gebruik gaat maken van het communiceren via e-mail. Mede om te voorkomen dat in vakantieperiodes binnen het koor bepaalde gebeurtenissen, wat valt onder 'lief en leed', niet worden vergeten. Nadat de gebruikelijke verslagen en ingekomen stukken de revue gepasseerd waren, kwam het financieel verslag, wat op het eind van het jaar positief kon worden afgesloten. Penningmeester Martin Koree werd hartelijk bedankt voor de correcte manier van boekhouden. Ook de kascommissie was vol lof over zijn werk. Optredens Pro Rege heeft het afgelopen jaar diverse keren mogen optreden. Niet alleen in Dokkum, maar ook in De Westereen , Kollum, Zevenhuizen en Oentsjerk mocht Pro Rege geestelijke liederen ten gehore brengen. Met als hoogtepunt aan het eind van het jaar de kerstconcerten in Kollumerzwaag en De Fontein te Dokkum, m.m.v. Kopergroep Fryslân Brass. Voor 2017 staan ook al weer diverse optredens op het programma, onder meer op zondag 16 april een Paaszondagavondzangdienst in Ferwert en rond de kerstdagen weer de jaarlijkse kerstconcerten. Momenteel zijn er contacten met Chr. Gemengde Zangvereniging Maranatha te Ermelo voor het geven van een gezamenlijk optreden wat in 2018 zal plaatsvinden. Huldigingen Drie leden werden gehuldigd omdat ze 40 jaar lid zijn, te weten Nutte Cuperus, Rudmer Hoeksma en Sipke Wiersma. Klaas van der Kooi werd gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is. De jubilarissen werden door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bloemetje en de daarbij behorende speld met oorkonde. Ook was er een presentje voor Andries Roukema die altijd trouw de absentenlijst bijhoudt. De avond wordt afgesloten met het voorlezen van een gedicht, waarna de leden werden bedankt voor hun aanwezigheid. Onder het genot van een hapje en drankje werd er nog even gezellig nagepraat. Lid worden? Pro Rege telt zo'n negentig leden waarvan al velen de leeftijd van zeventig jaar zijn gepasseerd. Sommigen zijn al vijftig jaar lid van Pro Rege. Tijdens de wekelijkse repetities is de sfeer altijd gezellig: humor, inzet, zangplezier, maar ook meeleven in periodes van vreugde en verdriet kenmerken Pro Rege. Wie houdt van zingen en zó de Boodschap van het Evangelie wil doorgeven, is van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Waadwente aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum. TEKST EN FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA