Burgemeester Bilker neemt geen eerste kievitsei meer in ontvangst

Kollum - Een eerst in Kollumerland c.a. gevonden kievitsei zal niet meer officieel in ontvangst worden genomen door burgemeester Bearn Bilker. “Foarich jier hat der in skerpe diskusje west. Ik wol gjin ûnderdiel wêze fan in politike diskusje’’, zo stelde hij donderdag in de gemeenteraad in antwoord op vragen van Tineke Bosgraaf (FNP). ,,Der binne foar- en der binne tsjinststanners en dêr wol ik net tusken sitte en ik wol ek net mei it fjild yn. Dit bliuwt ek sa, ûndanks dat ik it in lekker aike fyn’’.

TEKST JELLE RAAP