Gemeenten zetten in op schulddienstverlening 2.0

Dokkum - Op 16 maart 2017 zetten de DDFK-gemeenten, mede namens de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog, hun handtekening onder het convenant ‘Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek 2017 – 2021’ met De Friesland Zorgverzekeraar. Beide partijen zetten daarmee een belangrijke stap richting schulddienstverlening 2.0: een integrale, preventieve en dus effectieve aanpak van de schuldenproblematiek in Noordoost Fryslân.

Het te laat, of zelfs niet betalen van de zorgverzekeringspremie kan een indicatie zijn dat burgers in financiële problemen dreigen te komen. Met de ondertekening van het convenant zetten de DDFK-gemeenten, de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog en De Friesland Zorgverzekeraar zich gezamenlijk in om betalingsachterstanden op het gebied van de zorgverzekering te voorkomen, te beperken en structureel op te lossen. De Friesland voert actief beleid om betalingsachterstanden bij klanten te voorkomen. Wie zes maanden lang zijn of haar premie niet betaalt, komt in een speciale, verplichte wanbetalingsregeling terecht. De premie en een relatief hoge boete (bestuursrechtelijke premie) moeten dan worden betaald aan het CAK. Daarmee wordt de verzekerde geconfronteerd met extra hoge kosten en wordt het steeds lastiger om uit de problemen te komen.De Friesland heeft vorig jaar het totale aantal wanbetalers met 800 verzekerden terug weten te brengen, door actief hulp aan te bieden aan mensen met betaalproblemen. Ze kregen bijvoorbeeld een betaalregeling aangeboden. De schuldenproblematiek in Nederland en op lokaal niveau blijft ongekend hoog en trekt daarmee zelfs Europese aandacht. Met de Wet gemeentelijke schulddienstverlening (Wgs) hebben de gemeenten de zorgplicht en de regie om inwoners te helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen ervan. Genoeg reden voor DDFK, Ameland en Schiermonnikoog om de huidige dienstverlening te optimaliseren en daarbij nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met externe partijen zoals De Friesland, zodat een integrale aanpak mogelijk wordt gemaakt. Om de Wgs naar behoren uit te kunnen voeren, ligt er inmiddels een beleidsplan ‘Schulddienstverlening 2.0 – van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’ waarmee genoemde gemeenten nadrukkelijk inzetten op de speerpunten effectiviteit, communicatie en preventie. In de praktijk betekent dit dat de gemeenten zich inspannen om inwoners zo goed en zo tijdig mogelijk te ondersteunen bij het aflossen van schulden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de hulpverlening een integraal karakter heeft. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar het hanteerbaar maken van het schuldenprobleem, maar ook naar de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan.