Skriezekrite Buitenpost - Kollum klaar voor nieuw broedseizoen

Buitenpost - Bij beheerder Sonneveld aan de Oosterboereweg zijn de afgelopen periode twee plas/dras percelen opnieuw ingericht om het water beter vast te kunnen houden. De beide percelen zijn met een kruidenrijk mengsel ingezaaid en zijn na de broedperiode nu beter te bewerken.

De skriezekrite Buitenpost/Kollum is klaar voor het nieuwe broedseizoen en wil er alles aan doen om de weidevogels voor de toekomst in het agrarisch gebied te kunnen behouden. In het open gebied ten oosten van Buitenpost en Kollum nemen ± 50 boeren extra maatregelen om hun percelen meer weidevogel vriendelijk te maken. Al ruim tien jaar nemen zij beheermaatregelen zoals een late maaidatum, extensieve beweiding, kruidenrijke percelen en plas/dras percelen, waarbij laag gelegen percelen onder water worden gezet. Deze drassige gebieden hebben een grote aantrekkingskracht op weidevogels zoals kieviten, grutto’s, schokeksters en tureluurs. In de skriezekrite Kollum/Buitenpost zijn 12 gebieden met plasdras en een hoog waterpeil. Met financiële steun van de provincie Fryslân zijn bij al deze percelen in de afgelopen winter solarpompen geplaatst om het waterpeil tijdens het broedseizoen van voldoende water te voorzien. Helaas heeft de skriezekrite in de afgelopen week moeten constateren dat één van deze pompen is ontvreemd. Het is voor de skriezekrite erg teleurstellend dat de vele inspanningen die veel boeren ten behoeve van de weidevogels doen, worden gedwarsboomd door sommigen die het niet zo nauw nemen met het mijn en dijn.