De Adelaar Harkema landt op eindstation

Harkema - Het nieuwe onderkomen van De Adelaar werd zaterdagmiddag feestelijk geopend door wethouder Klaas Antuma van de gemeente Achtkarspelen. De accommodatie verrees naast sporthal De Fûgelkamp, aan de rand van sportpark De Bosk.

De Adelaar is maar wat blij met haar ‘super geboutsje’. Bestuurslid HarrieMeijners van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) stak eveneens de loftrompet over het resultaat. ,,Dit is prachtich, sa’n akkommodaasje. Meastal binne it rokerige geboutsjes”, kenschetste Meijners het gros van de lokalen van de clubs. Meijners ging in zijn toespraak vooral in op de toekomst van de duivensport. De opdracht van de NPO is, zo stelde het bestuurslid op serieuze toon, om te zorgen voor bestendigheid. ,,Oer 25 jierwollewyek noch fleane.” De landelijke cijfers geven aan dat de duivensport in de hoek zit waar de klappen vallen. Er is sprake van een neergaande spiraal, hield Meijners zijn gehoor voor. ,,Wymoattesoargje dat itstoppet.” De Adelaar telt momenteel 27 leden. ,,Dat is in soadfoar in doweclub”, vertelt penningmeester Sietse van der Weij. Het ledental is vrij stabiel. Qua leeftijdsopbouw heeft de Harkemaster vereniging volgens Van der Weij evenmin reden tot klagen. Wel wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor de diverse taken en werkzaamheden, aldus de penningmeester. Bij de opening van het nieuwe gebouw van De Adelaar waren vele belangstellenden. Namens het bestuur van de postduivenvereniging nam Foppe van der Meer de aanwezigen in vogelvlucht mee in de historie van de club. Na de oprichting in 1932 had De Adelaar eerst onderdak bij en in loodsen van diverse ondernemers en handelaren in het dorp. Aan de zwerftocht kwam in eerste instantie een einde met ‘in hokje’ op het Ds. Tiesingaplein. Daarna volgde een onderkomen aan de B. Harkemastrjitte. Dit moest uiteindelijk wijken voor het Centrumplan Harkema, met onder meer de nieuwbouw van een supermarkt en appartementen. In de laatste vijf jaar was De Adelaar tijdelijk gehuisvest in het voormalige gymnastieklokaal aan de Nijkamp. Over de verhuizing naar De Bosk werd lang gesproken. Wethouder Antuma gaf te kennen blij te zijn met de concentratie van de sportvoorzieningen. Het duivenlokaal werd mede gefinancierd door subsidiestromen. Dergelijke steun is er ook voor de verplaatsing van de tennisbanen naar dezelfde locatie. De nieuwe accommodatie van TC De Harkema moet er op 31 december 2017 wel staan, aldus Antuma. ,,Oarsbinnewyitjildkwyt.” De Adelaar toonde zich zeer content met de inspanningen van de gemeente Achtkarspelen. ,,It is in moai gebou op in moai plakje. Wy binne der tige wiis mei”, sprak Van der Meer over het eindstation. Een deel van de accommodatie werd gerealiseerd door vrijwilligerswerk. ,,In tal leden hat hjir hast wenne”, roemde Van der Meer hun tomeloze inzet. Op de nieuwe locatie hoopt De Adelaar ook weer de nodige successen te vieren en kampioenschappen te behalen. In het verleden zette de vereniging ook talrijke prestaties van formaat neer. De Adelaar heeft er alle vertrouwen in dat daar diverse hoofdstukken aan toegevoegd zullen worden. Van der Meer: ,,It nivo is goed en de kompetysje grut. TEKST ATZE H. VAN DER PLOEG