Badjuf Mies lêst foar oan bern

Dokkum -  Yn de earste wike fan juny is de Fryske Foarlêswike, organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse.

It ‘Selskip’ stipet de Fryske taal en kultuer en wol yn ’e mande mei de Tomke-wurkgroep it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns jaan. En dizze wieke is it safier. It is de Fryske foarlêswike. Alle pjutteplakken en bernedeiferbliuwen dy't meidogge oan de Fryske Foarlêswike krije foar alle pjutten it Tomke temaboekje 'Tomke troch it jier' gratis mei nei hûs. Yn Rinsumageast wie it op 6 juny in bysûndere dei. Der waard een verhaal fan Tomke foarlêzen troch “badjuf” Mies Merkus.