Minimagids DDFK-gemeenten over regelingen en ondersteuning

Kollum -   Voor mensen met een laag inkomen die in de DDFK-gemeenten wonen is er nu een Minimagids. In deze gids kunnen mensen lezen hoe bepaalde zaken werken, zoals Kindpakket, Bijzondere Bijstand, Lauwersregeling, heffingskortingen en hulp bij administratie. Ook wordt de weg gewezen naar organisaties en mogelijkheden die mensen met een laag inkomen kunnen ondersteunen.

De DDFK-gemeenten willen graag dat iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. De Minimagids moet het minimabeleid zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen die dat nodig hebben. De meeste regelingen in de gids zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het minimumniveau. Dat betreft mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met AOW of inkomsten uit werk of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA of Wajong). Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die in armoede leven. Door armoede kunnen kinderen sociaal worden achtergesteld, omdat zij bijvoorbeeld geen muzieklessen kunnen nemen of lid kunnen worden van een sportclub. Het Kindpakket kan uitkomst bieden: een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en fondsen om via één loket een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Ook de inwoners die plotseling, door ontslag of overlijden van hun partner, geconfronteerd worden met een laag inkomen, kunnen in financiële problemen raken. Het advies in de Minimagids is duidelijk: ,,Loop niet te lang rond met schulden. Met goed advies van onze schulddienstverleners kunnen veel (meer) financiële problemen worden voorkomen.” Zij kunnen helpen de financiën op orde te krijgen en daarmee erger voorkomen. Deze gesprekken zijn gratis en voor iedere inwoner beschikbaar. De Minimagids is gratis af te halen bij één van de gemeentehuizen van de DDFK-gemeenten en te raadplegen via www.ddfk.nl.