Gemeentehuis Dantumadiel centrum Noardeast-Fryslân

Damwâld - DAMWALD – Als het centraal huisvesten van de ambtelijke organisatie van de vier noordoost-Friese gemeenten ter sprake komt, zal vanuit Dantumadiel het gemeentehuis aangeboden moeten worden.

Volgens Jan Jitse Visser (CDA) behoort Dantumadiel zonder meer mee te dingen wanneer de vraag rond de centrale huisvesting zich aandient. “Foar sântjin riedsleden en in kolleezje fan boargemaster en wethâlders hoege wy net sa’n grut hûs as no”, zo oordeelde de CDA-fractievoorzitter. Dantumadiel blijft ook na 1 januari 2019 bestuurlijk zelfstandig als Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. opgaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Op ambtelijk niveau is er wel sprake van een fusie. In het jaar 2021 kunnen de ontwikkelingen op ambtelijk gebied volgens Visser over de volle breedte diepgaand worden geëvalueerd. Tussen Dantumadiel en de nieuwe gemeente zal er sprake zijn van een dienstverleningsovereenkomst op basis van af te nemen diensten en producten. Een amendement vanuit het CDA over de evaluatie per  medio 2021 werd dinsdag met een nipte meerderheid aangenomen. Tegen stemden Dantumadeel ’82, PvdA, LLD en SGP.

Dom

Tom Bakker (SGP) betitelde het amendement als droevig, omdat er naar zijn mening sprake dient te zijn van een open benadering. “Misschien moeten we overwegen om ons als gemeente aan te sluiten bij de Friese Wouden. Hetzelfde geldt dan voor ons gemeentehuis. Waar ben je nu mee bezig, vraag ik me af. We zijn er nog niet aan toe met z’n vieren (redactie: vier gemeenten) naar Dokkum te gaan. Ik vind dit een beetje dom”. Alle raadsleden gingen akkoord met een amendement vanuit Dantumadeel ’82 bij het wensenlijstje voor de dienstverleningsovereenkomst uit te gaan van ‘voor ons voldoende ruimte voor eigen beleid’. In eerste instantie bepleitte Dantumadeel ’82 ‘onbeperkt’ ruimte voor het ontwikkelen van eigen beleid. “Wy wolle ‘onbeperkt’ hjirby graach fuortlitte”, aldus Jan Jitse Visser, “want jo besykje nammentlik it belied te harmonisearjen. Dêrfoar wurkje jo gear”. Liekele de Boer: “Wy wolle gewoan romte foar eigen belied ha. ‘Onbeperkt’ hoegt der net by, want dat liket krekt as sizze jo: ik wil je voorbij passeren”.

Tekst: Jelle Raap