Taalunie en provincie willen beleid mengtalen

OUDE BILDTZIJL - De Nederlandse Taalunie en de provincie Fryslân zijn van plan om samen beleid te ontwikkelen voor de Fries-Nederlandse mengtalen in Fryslân. In tegenstelling tot het Fries en het Stellingwerfs (Nedersaksisch) zijn deze mengtalen door de Nederlandse overheid niet erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.

De mengtalen in kwestie zijn Bildts, Stadsfries (Boalserters, Dokkumers, Franekers, Harlingers, Liwwadders, Snekers, Starumers, Kollumers, Pompsters, Feensters) en de talen van de eilanden Terschelling (Aasters, Mezlâns en Westers), Ameland en Schiermonnikoog. Het Hylpers (Hindeloopers) is taalkundig gezien geen mengtaal, maar wordt vanwege het beleid van de provincie Fryslân meegenomen in deze inventarisatie.

In de Aerden Plaets, Dominee Schulingstraat 4-6 in Oude Bildtzijl, wordt zaterdag 7 oktober van 09.00-13.30 uureen bijeenkomst gehouden waarin de wensen en noden van taalgebruikers, organisaties en mensen in het werkveld worden geïnventariseerd en waarin van gedachten wordt gewisseld met politici en ambtenaren over hoe dat taalbeleid eruit zou moeten zien.

De voertalen van het symposium zijn Nederlands, Fries, en alle bovengenoemde taalvariëteiten.

Toegang en opgave: de toegang is gratis, maar opgave vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan t/m vrijdag 29 september via mw. Margje Wolthuizen

(e-mail: mwolthuizen@fryske-akademy.nl of tel. (058) 233 69 24)