Dantumadiel zet in op nieuwe trend met nieuwe burgervader

Damwâld - DAMWALD – De 57-jarige Nicolaas Lubertus (Klaas) Agricola uit Dalfsen is dinsdagavond door de vertrouwenscommissie officieel voorgedragen als burgemeester van Dantumadiel. Voorgesteld wordt hem per 1 december te benoemen als opvolger van waarnemend burgemeester drs. Sicko Heldoorn. Agricola zal de eerste burgervader in noordoost-Fryslân zijn met een rooms-katholieke achtergrond. Uniek is ook dat hij zal worden aangesteld als partijloos.

De vertrouwenscommissie had de keus uit dertien kandidaten: negen mannen en vier vrouwen. Een viertal van hen zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek en twee voor een tweede. De commissie liet zich deels leiden door wensen vanuit de bevolking: “In wâldman en in wrâldman”. De voordracht is in een sfeer van unanimiteit tot stand gekomen. Commissievoorzitter Jan Jitse Visser stelde in een korte toelichting dat de kandidaat dicht bij de mensen dient te staan en over de gemeentegrenzen heen moet kijken. “Agricola is in Fries om utens, in noflike en rêstige plattelânsman”. Visser voegde eraan toe dat ‘zijn’ aanbeveling ter kennis zal worden gebracht  van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij doelde uiteraard op de aanbeveling van de vertrouwenscommissie. Deze werd geformeerd door de zeven fractievoorzitters, loco-burgemeester Roelof Bos, gemeentesecretaris Ronald Dijksterhuis en griffier Cor van der Meer.

Zuivelman

Klaas Agricola, zoals hij bijna standaard wordt aangeduid, is geboren in Reahûs en gehuwd met Thea Eefting. Zijn ouders dreven daar indertijd een melkveehouderij. Op dit moment boert zijn broer Benny er nog vanuit de maatschap Agricola/Broekens. Na een agrarische opleiding ging Klaas Agricola aanvankelijk aan de slag bij het zuivelconcern Nestlé in Sneek en  Scharsterbrug/Joure als melkwinningsadviseur. In 1990 volgde zijn benoeming tot hoofd Buitendienst bij de Wessanen zuivelbedrijven, Van Heel in Kampen/Salland B.V. te Dalfsen. Hij verhuisde begin jaren negentig vanuit Sint Nicolaasga, waar hun dochter Janneke in 1991 is geboren, naar Dalfsen. In zijn huidige woonplaats zag Godefrida Catharina, roepnaam Vera,  op 22 januari 1994 het levenslicht. Vanuit de politieke partij Gemeentebelangen Dalfsen raakte Agricola betrokken bij het lokale bestuur als voorzitter, raadslid en tot slot vanaf  2010 wethouder. In zijn huidige portefeuille heeft hij onder meer economische en agrarische zaken, plattelandsvernieuwing, afvalbeleid en integrale handhaving.

Ambtenarenloos

Opmerkelijk is dat Agricola ook de eerste burgemeester in Noordoost-Fryslân zal zijn zonder een ambtelijke organisatie. Op bestuurlijk terrein blijft Dantumadiel na het fuseren van de drie andere noordoost-Friese gemeenten zelfstandig. Visser wijdde dinsdag niet uit over de bijzondere context waar binnen de nieuwe burgemeester dient te opereren. Hij gaf wel aan dat Agricola gecharmeerd is door het eigenzinnige karakter van Dantumadiel dat tot uitdrukking komt in de uitzonderingspositie. Op persoonlijke titel bedankte Tom Bakker (SGP) in de openbare raadsvergadering Visser voor zijn rol als commissievoorzitter. “Het was een goed proces en we zijn blij, met z’n allen, dat dit de uitkomst wezen kan”. In de voorafgaande besloten bijeenkomst is, aldus Bakker nadien in het openbaar, eenzelfde conclusie naar voren gekomen.

Tekst: Jelle Raap